Day

April 8, 2021

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. 7 แห่งทั่วประเทศ ปิดให้บริการเข้าชมนิทรรศการชั่วคราว เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. 7 แห่งทั่วประเทศ ปิดให้บริการเข้าชมนิทรรศการชั่วคราว เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 . เพื่อยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดระลอกใหม่นี้ ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างยิ่ง แล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นอีกครั้ง . สถานีชาร์จรถ EV ‘Elex by EGAT’ ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง เปิดให้บริการตามปกติ . ดูแลสุขภาพ สวมหน้ากาก...
Read More