ข่าว

10
Sep

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง รับคณะกลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ กว่า 3,000 คน พร้อมสนับสนุนพื้นที่จัดนิทรรศการ “สืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพระราชดำริ”

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลางต้อนรับคณาจารย์-นักเรียน กลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ กว่า 3,000 คน ที่มาจัดแสดงนิทรรศการ “สืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพระราชดำริ”  โดย กฟผ. ร่วมจัดนิทรรศการศาสตร์พระราชากับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย พร้อมบรรยาย “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

 

เมื่อวันที่7 กันยายน 2562 นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ (รวย.) ในฐานะผู้แทนกฟผ. ให้การต้อนรับ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ (เลขาธิการ กพฐ.) คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แก่ โรงเรียนราชวินิตบางเขนโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค โรงเรียนราชวินิตนนทบุรี โรงเรียนราชวินิต มัธยมโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนราชวินิต สุวรรณภูมิ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำและโรงเรียนราชวินิต จำนวนกว่า 3,000 คน ในโอกาสที่ทางกลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์จัดงานนิทรรศการ “สืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพระราชดำริ” กลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลางจังหวัดนนทบุรี

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. ในฐานะประธานพิธีเปิดงานนิทรรศการ กล่าวว่า การจัดนิทรรศการ ในครั้งนี้ นับเป็นกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งพระองค์ทรงสร้างคุณูปการต่าง ๆ ให้กับประเทศไว้มากมายและต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสานต่อยอดด้วยพระราชวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและลึกซึ้ง ทรงมอบพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ได้น้อมนำมาเป็นนโยบายปฏิบัติในการปลูกฝังให้เยาวชนมีทัศนคติที่ถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทำ และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศต่อไป ซึ่งต้องขอขอบคุณ กฟผ.ที่ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมมาโดยตลอด

สำหรับงานนิทรรศการ“สืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพระราชดำริ” กลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพร้อมสืบสานพระราชปณิธานและพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการในพระราชดำริโดยได้จัดแสดงนิทรรศการภายในงานจำนวน 10 ชุด ดังนี้ 1) ราชวินิต ภ.ป.ร.เทิดพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ 2) พระบิดาแห่งการจัดการน้ำ 3)พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย 4) พระบิดาแห่งฝนหลวง 5) พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย 6) พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย 7)พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย 8) พระบิดาแห่งการวิจัยไทย 9)พระบิดาแห่งมาตรฐานไทยการช่างไทย และ 10) พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย

ในการนี้ กองเสริมสร้างทัศนคติการใช้ไฟฟ้า (กสท-ย.) ฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม (อชก.) ยังได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการศาสตร์พระราชากับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยภายในงานด้วยทั้งนี้ นอกจาก กฟผ. ได้ให้การสนับสนุนพื้นที่สำหรับการจัดงานนิทรรศการของกลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์แล้วยังเป็นโอกาสดีที่คณาจารย์และนักเรียนได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลางซึ่งมีการถ่ายทอดเรื่องราวและให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าในภาพรวมด้วยสื่อสมัยใหม่ รวมถึงเยี่ยมชมบ้านรักษ์พลังงานบ้านต้นแบบด้านการประหยัดพลังงานภายในศูนย์การเรียนรู้ด้วย

พร้อมกันนี้ ภายในห้อง Auditorium ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้กฟผ. สำนักงานกลาง ยังได้มีการจัดบรรยายเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” หลักสูตรจิตอาสา 904 ตามแนวพระราชดำริ โดยมีผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ที่เป็นวิทยากรจิตอาสา 904 วปร. มาเป็นวิทยากรบรรยายให้กับคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวนกว่า 100 คนรับฟัง เพื่อให้เกิดการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อประชาชนคนไทย ตลอดจนส่งเสริมความเป็นจิตอาสาซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้เกิดความรักและความสามัคคีขึ้นในประเทศชาติ

ข้อมูลจาก :: EGAT TODAY

 

Leave a Reply