|
Category

ข่าว

กฟผ. ต้อนรับ รมช. กระทรวงการศึกษาฯ กัมพูชา พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

ชยย. ให้การต้อนรับคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และการกีฬา พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ฝ่ายกัมพูชาและฝ่ายไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 นายศานิต นิยมาคม ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน (ชยย.) ให้การต้อนรับ คณะกรรมการอำนวยการ โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ฝ่ายกัมพูชา นำโดย ฯพณฯ...
Read More

นักเรียนอนุบาลปีที่ 2-3 จากโรงเรียนชุมชนวัดบางไกรในเข้าชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ได้ต้อนรับคณะนักเรียนจากโรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน นำโดย นายดิเรก วณิชตันติพงษ์ หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้า (กชฟ-ย.) ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน (ชยย.) สายรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ (รวย.) พานักเรียนระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2-3 เข้าชมศูนย์การเรียนรู้ฯ เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ ในชุมชนที่อยู่รอบโรงไฟฟ้าได้เรียนรู้และเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ เกี่ยวกับโลกแห่งพลังงาน โดยจัดแสดงเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าของไทยและของโลก ซึ่งน้องๆ...
Read More

ธนาคารเพื่อการเกษตรเเละสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เข้าชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

         เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ผู้บริหารและพนักงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จากธนาคารเพื่อการเกษตรเเละสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) จำนวน 10 ท่าน เข้าชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง และอพวช. ร่วมจัดกิจกรรมประดิษฐ์แมลงของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์

           เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดกิจกรรมประดิษฐ์แมลงของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ สำหรับน้อง ๆ อายุ 11 – 15 ปี เพื่อให้น้องๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ “การทำงานของมอเตอร์”...
Read More

การประปานครหลวง (กปน.) เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

      เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ได้ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจากการประปานครหลวง (กปน.) 24 ท่าน

กรมประชาสัมพันธ์เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

        เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 คณะกรมประชาสัมพันธ์ จำนวน 32 ท่าน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการไฟฟ้า และเข้าชมบ้านรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ร่วมออกบูทงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์โรงเรียนพัฒนวิทย์

         เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น. ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ร่วมออกบูธนิทรรศการ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนพัฒนวิทย์ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า และวิทยาศาสตร์ พร้อมประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง และ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ....
Read More

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง รับคณะกลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ กว่า 3,000 คน พร้อมสนับสนุนพื้นที่จัดนิทรรศการ “สืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพระราชดำริ”

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลางต้อนรับคณาจารย์-นักเรียน กลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ กว่า 3,000 คน ที่มาจัดแสดงนิทรรศการ “สืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพระราชดำริ”  โดย กฟผ. ร่วมจัดนิทรรศการศาสตร์พระราชากับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย พร้อมบรรยาย “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” เมื่อวันที่7 กันยายน 2562 นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ (รวย.) ในฐานะผู้แทนกฟผ. ให้การต้อนรับ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์...
Read More

นักเรียนโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ สนุกสนานพร้อมรับความรู้ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

        เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ร่วมกิจกรรมงานวันแม่และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) โดยภายในกิจกรรมมีการบรรยายเรื่องพลังงานไฟฟ้า สาธิตวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ และการดูแลสิ่งแวล้อม ทั้งนี้ ได้เข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้มาเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้...
Read More

คณะสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 คณะกรมประชาสัมพันธ์ จำนวน 32 ท่าน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการไฟฟ้า และเข้าชมบ้านรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  
1 2 3 11