ข่าว

4
Dec

” งานเปิดบ้านศูนยการเรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก ครั้งที่ 2 ” วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 8.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

Leave a Reply