ข่าว

24
Sep

เปิดประตูศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. จะนะ

เมื่อวันที่ 3 – 4 กันยายน 2561 งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง และโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง เครื่องที่ 1 – 3 จัดโครงการ “เปิดประตูศูนย์การเรียนรู้ โรงไฟฟ้าจะนะ ประจำปี 2561” โดยนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเขื่อนบางลาง จำนวน 80 คน โรงเรียนบ้านสันติ จำนวน 20 คน โรงเรียนบ้านธารทิพย์ จำนวน 30 คน พร้อมบุคลากรของแต่ละโรงเรียน จำนวน 20 คน ไปทัศนศึกษาเรียนรู้ ด้านพลังงานไฟฟ้าและพลังงานอื่นๆ การผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ณ ศูนย์การเรียนรู้พลังคิด กฟผ. จะนะ เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงภารกิจและการดำเนินงานของ กฟผ. และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงาน โดยมี นายลุคมัน ยานยา ช่างระดับ 5 งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง เป็นหัวหน้าคณะนำทัศนศึกษาในครั้งนี้

Leave a Reply