ข่าว

12
Sep

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ต้อนรับคณะครูและนักเรียนห้องเรียนสีเขียว

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ฝ่ายสื่อสารองค์การ (อสอ.) ร่วมกับฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า (อผช.) เปิดศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ต้อนรับตัวแทนคณะครูและนักเรียน จาก 30 โรงเรียนที่ผ่านการอบรมระดับภูมิภาค ในโครงการ “Green School Camp ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน” เพื่อให้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตไฟฟ้าและด้านการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า ผ่านการเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ทั้งหมด 7 โซน ได้แก่ 1. โซนจุดประกายแสงแรกในตัวคุณ 2. โซนจากแสงแรก สู่แสงนิรันดร์ 3. โซนคืนสู่สมดุล 4. โซนความภูมิใจริมน้ำเจ้าพระยา 5. โซนนวัตกรรมเพื่อชีวิต 6. โซนโลกที่ยั่งยืน และ 7. โซนค้นพบแสงในตัวเอง ซึ่งได้รับความสนใจและได้การตอบรับเป็นอย่างดีจากคณะครูและนักเรียนในโครงการฯ ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

Leave a Reply