ข่าว

29
Aug

กฟผ. เปิดศูนย์การเรียนรู้ฯ จัดศึกษางานประจำสำนักงาน เสริมทักษะสร้างอาชีพผู้พิการ เตรียมพร้อมเข้าสู่การทำงานในสถานประกอบการ

กฟผ. สนับสนุนโครงการฝึกอบรม – ฝึกงาน เตรียมพร้อมให้คนพิการเข้าสู่การทำงานในสถานประกอบการ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการส่งต่อความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะในการปฏิบัติงาน รวมไปถึงสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัยที่ตอบสนองต่อคนพิการและสังคม

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 นางภาวนา อังคณานุวัฒน์ รองผู้ว่าการบริหาร (รวห.) นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร ผู้ช่วยผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล (ชหท.) ให้การต้อนรับอาจารย์สุชาติ เพริดพริ้ง ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) อาจารย์สุเมธ ท่านเจริญ ประธานโครงการฝึกอบรม – ฝึกงานคนพิการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ 5 พร้อมทั้งนักศึกษาผู้พิการและเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลโครงการฯ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน รวมทั้งสิ้น 51 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้ปฏิบัติงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล (อทบ.) และฝ่ายสื่อสารองค์การ (อสอ.) ร่วมให้การต้อนรับ

นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร ชหท. กล่าวว่า กฟผ. ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการประกอบอาชีพของคนพิการ จึงได้สนับสนุนงบประมาณในการฝึกงาน หลักสูตรเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน สำหรับคนพิการของ มจธ. จำนวน 30 คน เป็นเงิน 3,285,000 บาท หรือคิดเป็นจำนวน 109,500 บาท ต่อคนพิการ 1 คน ซึ่งเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สนับสนุนโครงการฝึกงานเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพคนพิการ ระหว่าง กฟผ. กับ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ และ กฟผ. กับ มจธ. โดย มจธ. เป็นมหาวิทยาลัยทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มีบทบาทหน้าที่ในการสร้างความรู้ มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นคนดี และคนเก่ง โดยให้ความสำคัญในการส่งเสริมการประกอบอาชีพคนพิการ และมุ่งหวังให้คนพิการมีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อนำไปสู่ความมั่นใจในการประกอบอาชีพ และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน การเปิดให้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ในครั้งนี้ จึงจะช่วยให้ผู้เข้าศึกษาดูงานได้รับความรู้ เพื่อนำไปปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานประจำสำนักงาน รวมไปถึงช่วยสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ในการพัฒนางานวิจัยที่ตอบสนองต่อคนพิการและสังคมได้อีกทางหนึ่งด้วย

สำหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ประกอบด้วยการบรรยายในหัวข้อ “ภารกิจ กฟผ. และความปลอดภัยในการใช้อาคารศูนย์การเรียนรู้” โดยนายวิษุวัติ พีสะระ วิทยากรระดับ 8 อสอ. “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดการฝึกอบรมและสัมมนา” โดยนางสาวพิณสวัน ปัญญามาก หัวหน้ากองพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักบริหาร อพบ. และ “การรับส่งเอกสารในระบบ INFOMA” โดยนายชลภัทร เอื้ออรัญโชติ วก.10 ทนท.หัวหน้ากลุ่มงานสารบรรณ สำนักผู้ว่าการ (อสก.) ซึ่งหลังจากการบรรยายดังกล่าว ได้มีการนำนักศึกษาผู้พิการและเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลโครงการฯ เข้าเยี่ยมชมโซนนิทรรศการหมุนเวียนภายในศูนย์การเรียนรู้ฯ ที่ปัจจุบันได้จัดแสดงในหัวข้อ “แสงแห่งแผ่นดิน” ซึ่งเล่าถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่มีต่อ กฟผ. ด้วย

Leave a Reply