ข่าว

26
Nov

งานเสวนาเชิงวิชาการ หัวข้อ “ศูนย์การเรียนรู้ 4.0 ตอบโจทย์การเรียนรู้แบบบูรณาการ จริงหรือ” ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง เปิดงานเสวนาเชิงวิชาการ หัวข้อ “ศูนย์การเรียนรู้ 4.0 ตอบโจทย์การเรียนรู้แบบบูรณาการ จริงหรือ” ร่วมกับที่ปรึกษาคณะกรรมการ อพวช.

วันนี้ 23 พฤศจิกายน 2561 นายศานิต นิยมาคม ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน (ชยย.) ให้การต้อนรับคุณสาคร ชนะไพฑูรย์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และคุณณัฐธีร์ โกศลพิศิษฐ์ ท่านผู้อำนวยการและผู้บริหารสถานศึกษา ในงานเสวนาเชิงวิชาการ หัวข้อ “ศูนย์การเรียนรู้ 4.0 ตอบโจทย์การเรียนรู้แบบบูรณาการ จริงหรือ” ณ ห้องกิจกรรม ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

นายศานิต นิยมาคม ชยย. กล่าวว่า ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง แห่งนี้ จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงาน ในรูปแบบต่างๆ ของประเทศ และเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการผลิตไฟฟ้าที่คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป และนอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการดำเนินการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับนักเรียน โดยบูรณาการองค์ความรู้ในด้านพลังงาน นวัตกรรม เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์ รวมถึงปลูกฝังให้เยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่อเทคโนโลยีด้านพลังงาน และการผลิตไฟฟ้า ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยมีการสื่อสารผ่านการจัดนิทรรศการต่าง ๆ พร้อมจัดกิจกรรมเชื่อมโยงให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบถึงกระบวนการผลิตและส่งไฟฟ้า การอนุรักษ์พลังงาน

นอกจากนี้ ศูนย์การเรียนรู้ฯ ยังได้เชิญให้คุณสาคร ชนะไพฑูรย์ และคุณณัฐธีร์ โกศลพิศิษฐ์ เยี่ยมชมนิทรรศการภายในศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง รวมถึงชมนิทรรศการแสงแห่งแผ่นดินซึ่งนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่ 9 อีกด้วย

Leave a Reply