ข่าว

28
Sep

กฟผ. จัดพิธีมอบ “หนังสือพลังแผ่นดิน” แสดงความขอบคุณผู้ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวลงในหนังสือ

          ผู้ว่าการ กฟผ. เป็นประธานในพิธีมอบ “หนังสือพลังแผ่นดิน” เพื่อขอบคุณผู้ให้เกียรติร่วมถ่ายทอดเรื่องราวลงในหนังสือ และให้การอนุเคราะห์จัดทำหนังสือในด้านต่างๆ พร้อมนำเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือพลังแผ่นดิน แด่ผู้ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวความประทับใจในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อ กฟผ. จำนวน 13 ท่าน เพื่อแสดงความขอบคุณในความอนุเคราะห์การจัดทำหนังสือพลังแผ่นดินในด้านต่างๆ พร้อมนำเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทั้งโซนจัดแสดงและโซนนิทรรศการชั่วคราว โดยมีนายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์ รองผู้ว่าการกิจการสังคม (รวค.) กล่าวรายงาน มีนายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม (ชคส.) นายศานิต นิยมาคม ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์การ (อสอ.) นางอังคณา สุขวิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า (อผช.) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธี ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี

นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า หนังสือพลังแผ่นดิน คือหนังสือที่ระลึกอันทรงคุณค่าและสำคัญยิ่งอีกเล่มในประวัติศาสตร์ด้านการพัฒนาพลังงานของไทยที่เป็นความภาคภูมิใจของ กฟผ. เป็นอย่างมาก จึงขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมกันถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์และความประทับใจต่างๆ ที่ได้พบเจอมาลงในหนังสือเล่มนี้
ด้านนายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์ รวค. กล่าวว่า หนังสือพลังแผ่นดิน มีความหมายคือพระนาม “ภูมิพล” จัดทำขึ้นในปี 2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยได้รวบรวมเรื่องราวพระอัจฉริยภาพ พระปรีชาฌาณ และพระราชกรณียกิจในศาสตร์และศิลป์ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้านการพัฒนาพลังงานไทย ที่นำมาซึ่งประโยชน์สุข ความเจริญรุ่งเรือง และก่อให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานจนถึงทุกวันนี้ พร้อมทั้งได้รวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จเขื่อนและโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ในโอกาสสำคัญต่างๆ รวมเป็นจำนวน 240 หน้า ผ่านการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มที่สมพระเกียรติด้วยปกผ้าไหม จำนวน 100 เล่ม และปกกระดาษ จำนวน 4,900 เล่ม เพื่อส่งมอบไปยังหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งเปิดให้ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.egat.co.th ด้วย

สำหรับการจัดทำหนังสือพลังแผ่นดินเล่มนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณวีระวัฒน์ ชลายน อดีตผู้ว่าการ กฟผ. คุณวิทยา คชรักษ์ อดีตผู้ว่าการ กฟผ. คุณหญิงสุรีพันธุ์ มณีวัต อดีตรองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน คุณสว่าง จำปา อดีตรองผู้ว่าการพลังน้ำและระบบส่ง คุณปราโมทย์ อินสว่าง อดีตรองผู้ว่าการบริหาร คุณสุพิน ปัญญามาก อดีตผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำ คุณเบญจวรรณ ตาทฤศโธรัยห์ อดีตวิทยากรระดับ 11 สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ คุณกิตติ เพ็ชรสันทัด ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาระบบส่ง คุณพิสิษฐ์ ชะเอมกูล พนักงานวิชาชีพระดับ 10 สายงานรองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน คุณสุกรี โมทนา หัวหน้าแผนกโสตทัศนูปกรณ์ ฝ่ายสื่อสารองค์การ คุณงามพรรณ เวชชาชีวะ บรรณาธิการเล่มและผู้เรียบเรียงหนังสือพลังแผ่นดิน คุณกันยา สุนทรารักษ์ ผู้แปลหนังสือพลังแผ่นดิน และคุณภัทราวรรณ พูลทวีเกียรติ์ ผู้อำนวยการสายงาน APS บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

Leave a Reply