|

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

EGAT Learning Center

            ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง หรือ EGAT Learning Center, Headquarters จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการผลิตไฟฟ้าที่คำนึงถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อมมากกว่า 50 ปี และเป็นภาพลักษณ์ของ กฟผ. ในการมุ่งสู่การเป็น Trust & Pride of the Nation รวมถึงการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานของประเทศไทยและของโลกตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคต นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอาคารอนุรักษ์พลังงานมาตรฐานระดับนานาชาติมุ่งหมายเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดคืนสู่สังคม

More Info

คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านคูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังคิด กฟผ.จะนะ

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านคูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังคิด กฟผ.จะนะ

กิจกรรมการปลูกต้นไม้เพื่อปรับภูมิทัศน์โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก เนื่องในโอกาสวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ

เนื่องในโอกาสวันที่ 14 มิถุนายน เป็นวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ กฟผ. โดย ผู้ปฏิบัติงานกองการผลิตโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี ร่วมกับเทศบาลตำบลเวียง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อปรับภูมิทัศน์โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธ์ไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง กฟผ. กับชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้า  

คณะนักศึกษาฝึกงานโรงไฟฟ้าจะนะ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังคิด กฟผ.จะนะ

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. คณะนักศึกษาฝึกงานโรงไฟฟ้าจะนะ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังคิด กฟผ.จะนะ

กิจกรรม

รูปกิจกรรม