ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

EGAT Learning Center

            ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง หรือ EGAT Learning Center, Headquarters จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการผลิตไฟฟ้าที่คำนึงถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อมมากกว่า 50 ปี และเป็นภาพลักษณ์ของ กฟผ. ในการมุ่งสู่การเป็น Trust & Pride of the Nation รวมถึงการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานของประเทศไทยและของโลกตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคต นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอาคารอนุรักษ์พลังงานมาตรฐานระดับนานาชาติมุ่งหมายเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดคืนสู่สังคม

More Info

งานเสวนาเชิงวิชาการ หัวข้อ “ศูนย์การเรียนรู้ 4.0 ตอบโจทย์การเรียนรู้แบบบูรณาการ จริงหรือ” ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง เปิดงานเสวนาเชิงวิชาการ หัวข้อ “ศูนย์การเรียนรู้ 4.0 ตอบโจทย์การเรียนรู้แบบบูรณาการ จริงหรือ” ร่วมกับที่ปรึกษาคณะกรรมการ อพวช. วันนี้ 23 พฤศจิกายน 2561 นายศานิต นิยมาคม ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน (ชยย.) ให้การต้อนรับคุณสาคร ชนะไพฑูรย์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และคุณณัฐธีร์ โกศลพิศิษฐ์...
Read More

คณะจากราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ – สมาคมกีฬา (รยสท.) เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 คณะจากราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ – สมาคมกีฬา (รยสท.) จำนวนกว่า 50 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง โดยมี ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ เลขาธิการ ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (รยสท.) และ นายธีระ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมพัฒนากีฬายานยนต์ร่วมเข้าชมด้วย

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ต้อนรับคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากมหาวิทยาลัยหอการค้า นานาชาติ (UTCC)

วันนี้ 15 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ต้อนรับคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากมหาวิทยาลัยหอการค้า นานาชาติ (UTCC) จำนวน 45 คน โดยมีนักศึกษาจากหลายประเทศ เช่น อเมริกา ซาอุดิอารเบีย เวียดนาม กัมพูชา อินเดีย เพื่อประกอบการเรียนวิชา Organization Management...
Read More

รูปกิจกรรม