ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

EGAT Learning Center

            ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง หรือ EGAT Learning Center, Headquarters จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการผลิตไฟฟ้าที่คำนึงถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อมมากกว่า 50 ปี และเป็นภาพลักษณ์ของ กฟผ. ในการมุ่งสู่การเป็น Trust & Pride of the Nation รวมถึงการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานของประเทศไทยและของโลกตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคต นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอาคารอนุรักษ์พลังงานมาตรฐานระดับนานาชาติมุ่งหมายเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดคืนสู่สังคม

More Info

กฟผ. ชวนครอบครัวรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกิจกรรม Living with Nature & Drawing Your Future ครั้งที่ 2 ย้ำความสำเร็จในภารกิจ กฟผ. ทำ…เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

กฟผ. เปิดบ้านชวนครอบครัวรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากรายการโลมาลั้นลา สถานีวิทยุ FM.92 ร่วมกิจกรรม “Living with Nature & Drawing Your Future” ครั้งที่ 2 “ชีววิถี วิถีพอพียง” หนึ่งในการดำเนินงานของ กฟผ. ด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตอกย้ำความสำเร็จของ กฟผ. ทำ…เพื่อชีวิตที่ดีกว่า...
Read More

“ศิลปะและโลกพลังงานไฟฟ้าถูกจับคู่กันแล้วในที่สุด”

                  เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ได้จัดกิจกรรม “เปิดโลกพลังงานไฟฟ้า ผ่านจินตนาการสร้างสรรค์ศิลปะ” โดยมีเยาวชนอายุระหว่าง 6- 13 ปี...
Read More

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ได้พาคณะผู้บริหารและบุคลากรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

ในวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ได้พาคณะผู้บริหารและบุคลากรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง จำนวน 60 คน  

รูปกิจกรรม