ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

EGAT Learning Center

            ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง หรือ EGAT Learning Center, Headquarters จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการผลิตไฟฟ้าที่คำนึงถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อมมากกว่า 50 ปี และเป็นภาพลักษณ์ของ กฟผ. ในการมุ่งสู่การเป็น Trust & Pride of the Nation รวมถึงการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานของประเทศไทยและของโลกตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคต นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอาคารอนุรักษ์พลังงานมาตรฐานระดับนานาชาติมุ่งหมายเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดคืนสู่สังคม

More Info

เปิดประตูศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. จะนะ

เมื่อวันที่ 3 – 4 กันยายน 2561 งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง และโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง เครื่องที่ 1 – 3 จัดโครงการ “เปิดประตูศูนย์การเรียนรู้ โรงไฟฟ้าจะนะ ประจำปี 2561” โดยนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเขื่อนบางลาง จำนวน 80 คน โรงเรียนบ้านสันติ...
Read More

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ต้อนรับคณะครูและนักเรียนห้องเรียนสีเขียว

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ฝ่ายสื่อสารองค์การ (อสอ.) ร่วมกับฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า (อผช.) เปิดศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ต้อนรับตัวแทนคณะครูและนักเรียน จาก 30 โรงเรียนที่ผ่านการอบรมระดับภูมิภาค ในโครงการ “Green School Camp ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน” เพื่อให้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตไฟฟ้าและด้านการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า ผ่านการเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ทั้งหมด 7 โซน ได้แก่ 1....
Read More

ครูและนักเรียนโรงเรียนราชินีบน เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 09.30 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชินีบน กรุงเทพฯ ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

รูปกิจกรรม