ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

EGAT Learning Center

            ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง หรือ EGAT Learning Center, Headquarters จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการผลิตไฟฟ้าที่คำนึงถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อมมากกว่า 50 ปี และเป็นภาพลักษณ์ของ กฟผ. ในการมุ่งสู่การเป็น Trust & Pride of the Nation รวมถึงการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานของประเทศไทยและของโลกตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคต นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอาคารอนุรักษ์พลังงานมาตรฐานระดับนานาชาติมุ่งหมายเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดคืนสู่สังคม

More Info

คณะผู้เข้าชมจากโครงการรักษาศีล 5 เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. คณะผู้เข้าชมจากโครงการรักษาศีล 5 เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ผู้ว่าการ กฟผ. เป็นประธานเปิดงาน “VIP Preview ตามหาแสงนิรันดร์” เยี่ยมชมความพร้อมของศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

               เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการ กฟผ. เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “VIP Preview ตามหาแสงนิรันดร์” พร้อมคณะผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เข้าเยี่ยมชมความพร้อมของศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง...
Read More

คณะรองผู้ว่าการเชื้อเพลิง และคณะผู้ปฏิบัติงานสายงาน รวช. เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

วันที่ 31 มีนาคม 2561 คณะรองผู้ว่าการเชื้อเพลิง และคณะผู้ปฏิบัติงานสายงาน รวช. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

รูปกิจกรรม