ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก (พลังคิด ดี)

         ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า โดยเฉพาะพลังงานหมุนเวียน รวมทั้งวิถีชีวิตชุมชนทับสะแก เพื่อสร้างแรงบันดาลใจเชิงบวก ผ่านการทดลองฝึกปฏิบัติและการมีส่วนร่วมของชุมชน จากแนวความคิด “คิดดี” โดยเริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ ทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นได้ โดยศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก ตั้งอยู่บริเวณโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 5
เมกะวัตต์ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคิรีขันธ์

โซน 1 : โซนโถงคิดดี

ต้อนรับผู้เข้าชมด้วยตัวแทนพลังงานสะอาด ที่จุดพลังคิดดีผ่านสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เพื่อโลกของเรา โดยเริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ ใกล้ตัว ที่ทุกคนสามารถทําได้ เพื่อเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้น่าอยู่

โซน 2 : พลังงานคือชีวิต

         เปิดประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องพลังงานในรูปแบบโรงภาพยนตร์ 4 มิติ พร้อมเทคนิคพิเศษที่สร้างความตื่นตาตื่นใจไปกับการเดินทางค้นพบต้นกําเนิดของแหล่งพลังงานต่าง ๆ ในโลก สู่พัฒนาการของการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย รวมถึงการสร้างสรรค์พลังงานทดแทน เพื่อสร้างชุมชนและโลกให้น่าอยู่ ผ่านจอภาพโอบล้อมรอบทิศทาง

โซน 3 : โลกแห่งพลังงาน

         นิทรรศการเล่าเรื่องเกี่ยวกับการกําเนิดของไฟฟ้า จากคําถามที่ว่า ไฟฟ้ามาจากไหน ประวัติศาสตร์ไฟฟ้าของไทย และต่างประเทศทั้งในต่างประเทศและข้อมูลในประเทศไทย ประเภทของโรงไฟฟ้าแต่ละชนิด และระบบส่งไฟฟ้าในไทยที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้มุ่งมั่นพัฒนาและสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ

โซน 4 : สวนสนุกพลังงาน

         สวนสนุกพลังงาน เป็นโซนนิทรรศการที่สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานหมุนเวียน 4 ประเภท ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังน้ำ และพลังงานชีวมวล รวมไปถึงโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนทับสะแก โรงไฟฟ้าต้นแบบพลังงานแสงอาทิตย์และโรงไฟฟ้าระบบก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์

โซน 5 : หมู่บ้านทับสะแก

         เรียนรู้วิถีชีวิตชาวชุมชนทับสะแก จากนิทรรศการที่เล่าเรื่องราวความเป็นมา และวิถีชีวิตชาวทับสะแกที่ผูกพันกับ 3 อาชีพหลักได้แก่ เหมืองแร่ การทําสวนมะพร้าว และการทําประมงพื้นบ้าน เรื่องราวอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ศาสนาและความเชื่อ ศิลปวัฒนธรรม รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยว และภาพสะท้อนมุมมองของชาวทับสะแก จากคําถาม ที่ว่า…… อยากให้อนาคตของชาวทับสะแกเป็นอย่างไร?

โซน 6 : เปลี่ยนเราเปลี่ยนโลก

         ร่วมสร้างชุมชนในฝันกับหมู่บ้านพลังงานสะอาดในโซน เปลี่ยนเราเปลี่ยนโลก ผ่านกิจกรรมระบายสีน้องคิดดีพร้อมผองเพื่อน และตื่นตากับเทคนิคพิเศษสร้างสีสันให้หมู่บ้านพลังงานสะอาดทับสะแก

โซน 7 : จุดชมวิว

         ชมบรรยากาศของหมู่บ้านพลังงานแสงอาทิตย์ทับสะแกในมุมสูง ผ่านกล้องส่องทางไกล ณ จุดชมวิวชั้น 5

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก 111/5 ม.1 ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130

032-906-004

learningcenter_tsk@egat.co.th

วันจันทร์ – วันเสาร์ 09:00-16:00 น. หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ทับสะแก