|

ข่าว

30
Jul

รมช.เกษตรฯ และคณะ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ พร้อมหารือแนวทางการพัฒนา ดิน น้ำ และป่าไม้

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะทำงาน เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง และหารือแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาดิน น้ำ ป่าไม้ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะทำงาน ได้แก่ ผศ.พิเชษฐ์ โถวิทยสกุล และรศ.วรวรรณ โรจนไพบูลย์ คณะทำงาน เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง และบ้านรักษ์พลังงาน โดยมีนายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ อดีตผู้ว่าการ กฟผ. และที่ปรึกษารองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ นายนิกูล ศิลาสุวรรณ รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ (รวสก.) นายภัทรพงศ์ เทพา ผู้ช่วยผู้ว่าการอาวุโส (ชอสก.) นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร ผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาองค์การ (ชหพ.) นางสุกัญญา วรรธนะประทีป (อกย.) พร้อมผู้แทนจิตอาสา 904 หลักสูตรประจำ รุ่นที่ 3/62 (รุ่นเป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์) ของ กฟผ. ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมครั้งนี้ ได้มีการร่วมหารือถึงแนวทางที่ กฟผ. และหน่วยงานเครือข่ายต่าง ๆ จะบูรณาการร่วมกัน ในการแก้ไขปัญหาระดับประเทศ ทั้งในด้านดิน น้ำ และป่าไม้ เพื่อฟื้นฟู พัฒนา ให้เกิดความยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันจะส่งผลให้ระบบนิเวศของป่าไม้ดีขึ้น ช่วยแก้ปัญหาคุณภาพดิน งดการใช้สารเคมีที่ส่งผลมาถึงคุณภาพน้ำ ลดการเกิดตะกอนดิน การสร้างฝาย การปลูกและรักษาป่าต้นน้ำต่าง ๆ รวมถึงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น โดยความร่วมมือนี้จะมีการสนับสนุนให้จิตอาสา ของ กฟผ. เข้าร่วมการดำเนินงานดังกล่าวนี้ด้วย

ข้อมูลจาก : EGAT TODAY

Leave a Reply