ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. เขื่อนศรีนครินทร์ (ราชานุรักษ์)

ด้วยแรงบันดาลใจ จากพระราชปณิธานงานอนุรักษ์ทรัพยากรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่แห่งนี่คือแหล่งเรียนรู้สำหรับทุกคน ตั้งอยู่ ณ กฟผ. เขื่อนศรีนครินทร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผืนป่าตะวันตก อันเป็นป่าธรรมชาติผืนใหญ่แห่งสุดท้ายของประเทศ

โซน 1 : สำรวจผืนป่าตะวันตก

ผู้มาเยือนจะสามารถสำรวจความพิเศษของผืนป่าแห่งนี้ผ่านภาพถ่ายดาวเทียมขนาดยักษ์แผ่นใหญ่ที่สุดในโลก และระบบ Interactive QR Code ที่เปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนแต่ละคน สำรวจสิ่งที่น่าสนใจได้ด้วยตนเอง เพื่อสัมผัสกับระบบนิเวศและทรัพยากร รวมทั้งลักษณะภูมิประเทศของผืนป่าตะวันตก พื้นที่ซึ่งมีกลุ่มรอยเลื่อนพาดผ่าน เป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดแผ่นดินไหว

โซน 2 : ขุมพลังที่ไม่มีวันหมด

         หนึ่งในทางเลือกของคนยุคนี้ เพื่อการดำรงชีวิตอย่างเป็นมิตรต่อทรัพยากรโลก คือการแสวงหาและใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานธรรมชาติ ทดแทนเชื้อเพลิงพลังงานของโลก ที่นับวันมีแต่จะหมดไป มีอะไรบ้างให้เราใช้? ใช้เมื่อไหร่? ใช้อย่างไร? คำถามเหล่านี้ มีคำตอบรอคอยผู้มาเยือน ผ่านระบบ Manual Interactive ของนิทรรศการพลังงานสะอาด

โซน 3 : แสงนำทางแห่งการอนุรักษ์

         เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้ว ที่แสงแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรได้สาดส่องนำทางแก่มหาชนชาวไทย มาตั้งแต่ก่อนกระแสตื่นตัวของนานาประเทศ จากพระราชดำริและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อกว่ากึ่งศตวรรษ ก่อนทรงสืบสานพระราชปณิธานโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกิดเป็นโครงการชื่อ “โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ” หรือ อพ.สธ. หน่วยงานอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ กายภาพ และภูมิปัญญาของชาวไทย

โซน 4 : พระปณิธาน

         ในพื้นที่ส่วนนี้ ผู้มาเยือนจะได้พบกับ ฯพณฯ พลอากาศเอก กำธน
สินธวานนท์ องคมนตรี และอดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มาบอกเล่าประสบการณ์ตรงของท่าน ถึงความทรงจำเมื่อครั้งตามเสด็จฯ ระหว่างทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจการพัฒนาในภูมิภาคต่าง ๆ ความทรงจำเหล่านั้นนำมาซึ่งแง่คิดและแรงบันดาลใจอย่างไรบ้าง ที่ ฯพณฯ องคมนตรี ปรารถนาจะถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลังให้ได้รับรู้

โซน 5 : อีกหนึ่งการอนุรักษ์ที่ตัวคุณ

         ก่อนที่จะสิ้นสุดการมาเยือนศูนย์การเรียนรู้ “ราชานุรักษ์” แห่งนี้ กฟผ. เขื่อนศรีนครินทร์ มีบางสิ่งที่จะมอบสู่ผู้มาเยือนให้นำติดตัวกลับไป จะเป็นอะไรนั้น มาค้นหาคำตอบได้ที่ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้

  ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. เขื่อนศรีนครินทร์ (ราชานุรักษ์) 300 หมู่ 4 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250

034-574-248

learningcenter_snr@egat.co.th

วันจันทร์ – วันเสาร์ 08:00-16:00 น. หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ศูนย์การเรียนรู้ราชานุรักษ์