ข่าว

3
Feb

“Smart Grid” สร้างเครือข่ายขยายความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าของผู้บริโภค

    ในวันที่โลกต้องจัดหาแหล่งพลังงานต่างๆ มาให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคที่มีปริมาณการใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้นทุกวัน เทคโนโลยีใหม่ๆ จึงถูกนำมาคิดค้นเพื่อช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้ โดยการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าดั่งเดิมเปลี่ยนเป็นระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (ระบบสมาร์ทกริด)

“ระบบสมาร์ทกริด” (Smart Grid) เป็นการนำเทคโนโลยีหลายประเภทเข้ามาทำงานร่วมกัน ซึ่งครอบคลุมการประยุกต์เทคโนโลยีร่วมกับห่วงโซ่ของระบบไฟฟ้า เริ่มตั้งแต่การผลิตไฟฟ้า การส่งไฟฟ้า การจำหน่ายไฟฟ้า ไปจนถึงผู้บริโภค คือ ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปที่เป็นภาคครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจและพาณิชย์ ภาคการขนส่ง เป็นต้น

ทั้งนี้ สมาร์ทกริด ทำหน้าที่ส่งไฟฟ้าจากผู้ให้บริการไปยังผู้ใช้บริการด้วยระบบการสื่อสารสองทางหรือก็คือการออกแบบให้มีการไหลของกระแสไฟฟ้าแบบสองทิศทาง เพื่อให้สามารถบริหารจัดการและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน รวมถึงควบคุมเครื่องใช้ฟ้าของบ้านผู้ใช้บริการให้ใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

รูปภาพจาก

www.sdelcc.com/fields/energy/smart-grid/

1 Response

Leave a Reply