ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)
สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและการบริหารสัญญาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้จัดทำและเผยแพร่ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (เอกสารในการแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล) เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงวิธีการในการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและแนวทางการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นคู่ค้า ผู้รับจ้าง ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการ ที่ปรึกษา ลูกจ้างเหมาบริการ ผู้ประกอบการ หรือผู้มาติดต่อขอซื้อหรือขอรับเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง หรือบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ซึ่งเข้าเสนอราคา หรือชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือได้รับการคัดเลือก และผู้เข้าร่วมประมูล รวมถึงกรรมการ ผู้แทน ผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้ปฏิบัติงานในนามของบุคคลดังกล่าวข้างต้น บุคคลอ้างอิง บุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน และสมาชิกในครอบครัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นอย่างเหมาะสมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

กฟผ. มีการพิจารณาทบทวนและอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารในการแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม หากเอกสารในการแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ กฟผ. จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยการเผยแพร่ผ่านช่องทางที่เหมาะสม 

๑. คำนิยาม

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
“ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ถูกบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด
“คู่ค้า” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นคู่ค้า ผู้รับจ้าง ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการ ที่ปรึกษา ลูกจ้างเหมาบริการ ผู้ประกอบการ หรือผู้มาติดต่อขอซื้อหรือขอรับเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง หรือบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ซึ่งเข้าเสนอราคา หรือชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือได้รับการคัดเลือก และผู้เข้าร่วมประมูล รวมถึงกรรมการ ผู้แทน ผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้ปฏิบัติงานในนามของบุคคลดังกล่าวข้างต้น สมาชิกในครอบครัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลช้างต้น บุคคลอ้างอิง และบุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน
“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ กฟผ. เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
“เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ผู้ซึ่ง กฟผ. แต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

๒.๑ ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

กฟผ. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นภายใต้ขอบเขตของเอกสารในการแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ในกรณีต่อไปนี้

๒.๑.๑ สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

๑) เมื่อ กฟผ. ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องขอความยินยอม

๒) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

๓) เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินงานตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญา

๔) เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของ กฟผ. หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่ กฟผ. 

๕) เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ กฟผ. หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

๖) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของ กฟผ.

๒.๑.๒ สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว

ในการดำเนินงาน กฟผ. อาจมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ในกรณีที่ กฟผ. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว กฟผ. จะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเสมอ เว้นแต่เป็นกรณีที่เข้าเงื่อนไขที่ไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งตามที่ระบุไว้ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เช่น 

๑) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถให้ความยินยอมได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม

๒) เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้งของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

๓) เป็นการจำเป็นเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

๔) เป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประเมินความสามารถในการทำงานของลูกจ้าง ประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข เช่น การป้องกันด้านสุขภาพจากโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดที่อาจติดต่อหรือแพร่เข้ามาในราชอาณาจักร และการคุ้มครองแรงงาน

๒.๒ วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมเพื่อการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้หรือเปิดเผย

กฟผ. เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการโดยขึ้นอยู่กับลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกับ กฟผ. ดังต่อไปนี้ 

๒.๒.๑ วัตถุประสงค์สำหรับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและการบริหารสัญญา

๑) เพื่อการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและการบริหารสัญญาของ กฟผ. รวมถึงการขึ้นทะเบียนคู่ค้า การพิจารณาและประกาศผลพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก การทำสัญญา การใช้สิทธิและปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคู่ค้า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา การเลิกสัญญา การบริหารพัสดุ การจำหน่ายพัสดุที่ใช้งานแล้ว ตลอดจนการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎหมายอื่น ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่เกี่ยวกับพาณิชย์โดยตรง และระเบียบของ กฟผ. อื่นที่เกี่ยวข้อง

๒) เพื่อการตรวจสอบคุณสมบัติและคัดเลือกคู่ค้า รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลบุคคลล้มละลาย การตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และผู้ทิ้งงาน ตลอดจนเพื่อการพิจารณาและอนุมัติการเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้องในฐานะที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาโดยตรง หรือในฐานะที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นกรรมการ ผู้แทน ผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้ปฏิบัติงานในนามของคู่สัญญาดังกล่าว

๓) เพื่อการจัดทำนิติกรรมสัญญากับคู่สัญญา รวมถึงกระบวนการพิจารณาและตรวจสอบสัญญา การใช้สิทธิและปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา การบริหารสัญญา การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา ตลอดจนการเลิกสัญญา สำหรับนิติกรรมสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เช่น สัญญารักษาความลับ สัญญาการให้บริการเช่าพื้นที่ของ กฟผ.

๔) เพื่อการชำระเงิน การเบิกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการเพื่อการหักภาษี ณ ที่จ่าย และการนำส่งหลักฐานประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามประมวลรัษฎากร

๕) เพื่อการจัดทำฐานข้อมูลของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของ กฟผ. สำหรับใช้ในวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและการบริหารสัญญา ตลอดจนการดำเนินภารกิจอื่น เช่น เพื่อการติดต่อประสานงาน การบริหารจัดการและการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ กฟผ. การปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๒.๒.๒ วัตถุประสงค์สำหรับการบริหารจัดการลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ

๑) เพื่อการจัดทำนิติกรรมสัญญากับคู่สัญญา รวมถึงกระบวนการพิจารณาและตรวจสอบสัญญา การใช้สิทธิและปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา การบริหารสัญญา การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา ตลอดจนการเลิกสัญญา สำหรับการขออนุญาตและขึ้นทะเบียนลูกจ้างเหมาบริการ เช่น การขึ้นทะเบียนผู้ช่วยช่าง ก่อนเริ่มปฏิบัติงานกับ กฟผ. ตลอดจนการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒) เพื่อการชำระเงิน การเบิกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการเพื่อการหักภาษี ณ ที่จ่าย และการนำส่งหลักฐานประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามประมวลรัษฎากร

๓) เพื่อการชำระเงินค่าจ้าง การเบิกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการเพื่อการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้อง

๔) เพื่อการส่งลูกจ้างเหมาบริการไปปฏิบัติงานภายนอก กฟผ. ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

๕) เพื่อการขออนุญาตต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง สำหรับการดำเนินกิจการพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจเกี่ยวเนื่องของ กฟผ. ตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการจัดทำรายงานและนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจเกี่ยวเนื่องของ กฟผ. ให้แก่หน่วยงานภาครัฐพิจารณาและตรวจสอบ และดำเนินการที่จำเป็นอื่น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

๖) เพื่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ สำหรับการจ้างงานลูกจ้างเหมาบริการซึ่งเป็นคนพิการ

๗) เพื่อการตรวจสุขภาพ การตรวจคัดกรองสารเสพติดลูกจ้างเหมาบริการก่อนการปฏิบัติงาน รวมถึงการรักษาพยาบาลและการส่งเสริมด้านสุขภาพให้แก่ลูกจ้างเหมาบริการ เช่น การบริจาคโลเหต การฉีดวัคซีนป้องกันโรค เป็นต้น

๘) เพื่อการจัดทำข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับการประสบอันตรายจากการปฏิบัติงานของลูกจ้างเหมาบริการ สำหรับการพิจารณาจ่ายเงินทดแทนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๒.๒.๓ วัตถุประสงค์สำหรับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และการจัดกิจกรรมอื่น

๑) เพื่อการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. และโครงการต่าง ๆ ของ กฟผ. รวมถึงโครงการเพื่อสังคม ชุมชนสัมพันธ์ โครงการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการบริจาค 

๒) เพื่อการประชุม การศึกษาดูงาน และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ กฟผ. ซึ่งอาจมีการบันทึกภาพและ/หรือเสียงของผู้เข้าร่วมงาน รวมทั้งการสื่อสารและการดำเนินงานใด ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับการประชุม การศึกษาดูงาน และกิจกรรมดังกล่าว เช่น การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ การจัดเตรียมอาหาร การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อความจำเป็นสำหรับการติดต่อสื่อสาร การประสานงาน และการบริหารจัดการภายในของ กฟผ. ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อการประชาสัมพันธ์หรือนำเสนอข่าวสารและบทความที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ กฟผ. การประชุม การศึกษาดูงาน และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ กฟผ. ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งทางช่องทางออนไลน์และช่องทางอื่น

๒.๒.๔ วัตถุประสงค์สำหรับการจัดการข้อร้องเรียน การดําเนินกระบวนการยุติธรรม และการปฏิบัติตามกฎหมาย

๑) เพื่อการจัดการข้อร้องเรียนหรือข้อขัดแย้ง การสืบสวน การสอบสวน และการตรวจสอบข้อร้องเรียนตามที่ กฟผ. ได้รับการร้องเรียนจากผู้ร้องเรียน รวมถึงกรณีมีการละเมิดสิทธิหรือได้รับความเสียหายจากการกระทำของผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง การดำเนินงานเยียวยาและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหาย ผู้ซึ่งถูกละเมิดสิทธิ หรือผู้ร้องเรียน และการดำเนินงานที่จำเป็นอื่น ๆ เพื่อยุติข้อร้องเรียนหรือข้อขัดแย้งดังกล่าว

๒) เพื่อการดําเนินงานกระบวนการยุติธรรม การก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย รวมถึงการบังคับคดีตามหมายบังคับคดี

๓) เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย และการรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานราชการตามกฎหมาย เมื่อได้รับหมายเรียก หมายบังคับคดีจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ หน่วยงานราชการ ศาล หรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่น ๆ 

๒.๒.๕ วัตถุประสงค์สำหรับกรณีอื่นที่เกี่ยวข้อง

๑) เพื่อการวางแผน รายงาน ประเมิน และวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับการดำเนินงานของ กฟผ. 

๒) เพื่อการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องสำหรับการประชุม การศึกษาดูงาน และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ กฟผ. 

๓) เพื่อการบริหารความเสี่ยง การป้องกันและตรวจสอบ และการบริหารจัดการภายในองค์กร ตามที่กำหนดในกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบของ กฟผ. รวมถึงการพิจารณาเรื่องร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบภายใน กฟผ. การตรวจสอบและป้องกันการทุจริต หรือการกระทำอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อนบางกรณี

๔) เพื่อการตรวจสอบการขอใช้ระบบสารสนเทศภายในของ กฟผ. การให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi) และเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN) แก่บุคคลภายนอก รวมถึงการยืนยันตัวบุคคลผู้ใช้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ กฟผ. และผู้ใช้งานเว็บไซต์ของ กฟผ.

๕) เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารและสถานที่ของ กฟผ. รวมถึงการบันทึกภาพภายในบริเวณอาคารและสถานที่ของ กฟผ. ตลอดจนสถานที่และบริเวณอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กฟผ. ด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด การตรวจสอบและยืนยันตัวตนเพื่อการเข้า – ออกบริเวณอาคารและสถานที่ของ กฟผ. รวมถึงการจัดทำบัตรแสดงตนของคู่ค้า การขออนุญาตเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ของ กฟผ.

ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่ กฟผ. เก็บรวบรวมข้างต้นเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อ กฟผ. ในการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับหรือการปฏิบัติตามสัญญา หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นดังกล่าว กฟผ. อาจไม่สามารถบริหารหรือจัดการสัญญาหรืออำนวยความสะดวกแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้

๓. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

๓.๑ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ กฟผ. เก็บรวบรวม

กฟผ. ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

๓.๑.๑ ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขประจำตัวประชาชน หมายเลขใบอนุญาตขับรถ หมายเลขหนังสือเดินทาง วัน เดือน ปีเกิด สถานที่เกิด เพศ อายุ สัญชาติ สถานภาพการสมรส รูปถ่าย ลายมือชื่อ รวมถึงข้อมูลอื่นที่ปรากฎบนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบอนุญาตขับรถ สำเนาหนังสือเดินทาง รายงานหรือเอกสารอื่นที่กฎหมายกำหนดให้จัดทำ เป็นต้น 

๓.๑.๒ ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ข้อมูลติดต่อบนสื่อสังคมออนไลน์ เช่น ไอดีไลน์ (Line ID) ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีเฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นต้น

๓.๑.๓ ข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรเดบิตหรือเครดิต ข้อมูลเกี่ยวกับภาษีอากรต่าง ๆ สถานะบุคคลล้มละลาย เป็นต้น

๓.๑.๔ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ กฟผ. หรือข้อมูลด้านเทคนิคอื่น ๆ เช่น หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address) รหัสประจำตัวอุปกรณ์ ข้อมูลที่ กฟผ. เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์และระบบต่าง ๆ ของ กฟผ. ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานสำหรับใช้งานระบบสารสนเทศของ กฟผ. เป็นต้น

๓.๑.๕ ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาและการทำงาน รวมถึงการฝึกอบรมต่าง ๆ เช่น ประวัติการศึกษาและการทำงาน ประวัติการเข้ารับการฝึกอบรม ข้อมูลใบอนุญาตทำงาน ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการทำงาน ข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ ชื่อสถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน อายุงาน ชั่วโมงการทำงาน ประวัติการขาดและการลางาน วันที่เริ่มทำงานและวันที่สิ้นสุดการทำงาน เป็นต้น

๓.๑.๖ ข้อมูลการติดต่อกับ กฟผ. เช่น ข้อมูลการบันทึกภาพหรือเสียงเมื่อมีการติดต่อกับ กฟผ. เป็นต้น

๓.๑.๗ ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ กฟผ. เช่น การบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือเสียง ข้อมูลอื่นที่ปรากฎในเอกสารการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ผลสำรวจความคิดเห็นหรือการประเมินความพึงพอใจ เป็นต้น

๓.๑.๘ ข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ข้อมูลบุคคลในครอบครัว ข้อมูลบุคคลอ้างอิง ข้อมูลบุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน ข้อมูลการตรวจสอบภูมิหลัง ข้อมูลการเป็นสมาชิกสมาคม เป็นต้น 

ในบางกรณี กฟผ. อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวโดยได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือตามที่กฎหมายกำหนด

๓.๒ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ และคนเสมือนไร้ความสามารถ

ในบางกรณี กฟผ. อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ในกรณีดังกล่าว กฟผ. จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ และคนเสมือนไร้ความสามารถ ซึ่งรวมถึงการขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ตามที่กฎหมายกำหนด หาก กฟผ. ไม่มีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายประการอื่นนอกเหนือจากการขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว 

๓.๓ แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

กฟผ. อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่

๓.๓.๑ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง เช่น เมื่อเจ้าของข้อมูลติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ กับ กฟผ. เมื่อเจ้าของข้อมูลให้ข้อมูลแก่ กฟผ. ตามที่ได้รับการร้องขอ ขั้นตอนการกรอกข้อมูล ลงนาม และยื่นเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องแก่ กฟผ. หรือการลงทะเบียนต่าง ๆ การทำแบบสอบถาม การดำเนินงานตามคำขอก่อนเข้าทำสัญญา ลงนามในสัญญา รวมถึงการนำส่งเอกสารประกอบการเข้าร่วมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ กฟผ. การประกวดราคา ประกาศสอบราคา ตลอดจนประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง การแนบเอกสารประกอบการทำสัญญา ขั้นตอนการยื่นข้อเรียกร้องหรือคำร้องขอใช้สิทธิต่าง ๆ ต่อ กฟผ. การติดต่อ กฟผ. ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ทางโทรศัพท์ E-mail Line-Application การเข้าร่วมประชุมหรือการดำเนินภารกิจภายใต้อำนาจหน้าที่ของ กฟผ. หรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ กฟผ. เช่น การบันทึกภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว นอกจากนี้ กฟผ. อาจมีการจัดเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ เช่น เมื่อเจ้าของข้อมูลเข้าใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศของ กฟผ. หรือเมื่อเจ้าของข้อมูลเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ กฟผ.

๓.๓.๒ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น เช่น นายจ้างหรือหน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เอกสารของทางราชการ ตัวแทนของ กฟผ. หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่น ๆ เช่น เว็บไซต์ของนายจ้างหรือหน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่ค้นหาได้ทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

๔. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

กฟผ. จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในเอกสารในการแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หลักเกณฑ์ที่ใช้กำหนดระยะเวลาเก็บ ได้แก่ ระยะเวลาที่ กฟผ. ยังคงดำเนินความสัมพันธ์กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและข้อกำหนดภายในของ กฟผ.

๕. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

๕.๑ ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมอาจจะถูกเปิดเผย

ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในเอกสารในการแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ กฟผ. อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้

๕.๑.๑ บริษัทในกลุ่ม กฟผ. เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมตามที่ระบุในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

๕.๑.๒ หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล องค์กรอิสระ หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อำนาจหรือปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น ศาล ตำรวจ กรมบังคับคดี สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานบังคับคดี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง กรมแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นต้น

๕.๑.๓ สถาบันการเงินเพื่อการรับชำระหนี้ หรือการชำระค่าใช้จ่าย ค่าชดเชย เงินช่วยเหลือ เงินเยียวยาของ กฟผ. ในกระบวนการที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

๕.๑.๔ ตัวแทน ผู้ให้บริการ ผู้รับจ้าง และ/หรือ ผู้รับจ้างช่วง สำหรับการดำเนินงานใด ๆ ให้แก่ กฟผ. เช่น ผู้ให้บริการขนส่ง ผู้ให้บริการเก็บและทำลายเอกสาร โรงพิมพ์ ผู้รับจ้างพัฒนาและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมายและภาษี ที่ปรึกษาใด ๆ

๕.๑.๕ บุคคลภายนอกอื่นตามความยินยอมจากท่าน หรือตามข้อกำหนดของสัญญา หรือตามข้อกำหนดของกฎหมาย แล้วแต่กรณี รวมถึงช่องทางต่าง ๆ เช่น สื่อสาธารณะ สื่อออนไลน์ เป็นต้น 

๕.๒ การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

ในบางกรณี กฟผ. อาจมีการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ ทั้งนี้ ในการส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าว กฟผ. จะตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าประเทศปลายทางหรือองค์การระหว่างประเทศที่รับข้อมูลส่วนบุคคลมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ และ กฟผ. จะจัดให้มีมาตรการการคุ้มครองและรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม และจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมถึงการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศหากจำเป็นต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

๖. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ดังนี้

๖.๑ สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม 

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเพิกถอนความยินยอมที่ให้ไว้แก่ กฟผ. ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจำกัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
ทั้งนี้ การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมแก่ กฟผ. ก่อนหน้าแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย 

๖.๒ สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ กฟผ. รวมถึงขอให้ กฟผ. เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอม

๖.๓ สิทธิในการให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่ กฟผ. ได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจาก กฟผ. ได้ รวมทั้งมีสิทธิขอให้ กฟผ. ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นได้ตามที่กฎหมายกำหนด

๖.๔ สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามที่กฎหมายกำหนด 

๖.๕ สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ กฟผ. ลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ด้วยเหตุตามที่กฎหมายกำหนด

๖.๖ สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ กฟผ. ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุตามที่กฎหมายกำหนด

๖.๗ สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ กฟผ. แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

๖.๘ สิทธิในการร้องเรียน 

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อ กฟผ. ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้
ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยื่นคำร้องขอใช้สิทธิภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อ กฟผ. ได้รับคำร้องขอดังกล่าวแล้ว จะดำเนินการภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด อนึ่ง กฟผ. สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือไม่ดำเนินการตามคำร้องขอดังกล่าวได้ในกรณีที่กฎหมายกำหนด

๗. มาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

กฟผ. ได้กำหนดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมและเข้มงวดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ 
กรณีที่ กฟผ. มอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของ กฟผ.  กฟผ. จะกำกับดูแลบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลดังกล่าวจะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

๘. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ

กรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือมีข้อร้องเรียนใด ๆ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อ กฟผ. ได้ที่

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

สถานที่ติดต่อ :
๕๓ หมู่ ๒ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย
อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๓๐
หมายเลขโทรศัพท์ : ๑๔๑๖
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : cmcegat@egat.co.th
เว็บไซต์ : http://cmc-center.egat.co.th

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สถานที่ติดต่อ :
๕๓ หมู่ ๒ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย
อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๓๐
หมายเลขโทรศัพท์ : ๑๔๑๖
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : cmcegat@egat.co.th