006

ประกาศรับสมัครงาน

"โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใดๆ" เกี่ยวกับ
1. การฝากเข้าทำงานกับ กฟผ.ได้ เนื่องจาก กฟผ. มีกระบวนการ และขั้นตอนในการรับสมัครและคัดเลือก อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
2. คำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการคัดเลือกเข้าทำงาน กฟผ. เพื่อจัดจำหน่าย
 

รับสมัครงานบุคคลภายนอกปี 2557


รับสมัครงานบุคคลภายนอกปี 2556

การประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

กฟผ. จะเรียกผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียนเบื้องต้น เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามสัดส่วนกับความต้องการ ตามประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ 27/2556 เรื่อง การรับสมัครงาน โดยพิจารณาจาก ผลการศึกษา คุณสมบัติที่เหมาะสมกับตำแหน่ง ภูมิลำเนาของผู้สมัคร และสถานที่ต้องไปปฏิบัติงาน เป็นต้น

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

ผู้รับผิดชอบ website 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
โทร 02-4365310

ผู้ดูเเล website 
แผนกสรรหา กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
โทร 02-4364388,02-4365311
E-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.