research000

 

   

 

การรับนิสิต นักศึกษาฝึกงาน กฟผ. ประจำปี 2563

(รอบที่ 1/2563) 

สำหรับนิสิต นักศึกษาที่ เริ่มฝึกงานในเดือนมกราคม - เมษายน 2563

ให้กรอกข้อมูลแจ้งความประสงค์เข้าฝึกงานผ่านระบบออนไลน์ 

ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562  new

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -

poster ปชพส ระบบ internship

Updated : 3 ตุลาคม 2562

 


             

 รับสมัครงานบุคคลภายนอก ปี 2561

  •   ประกาศ เรื่อง ชะลอการรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าทำงาน กฟผ. ปี 2561  09/03/2561  warn

 รับสมัครพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ ปี 2561 

  •   ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่  63/2561 เรื่องผลการสอบสัมภาษณ์  23/08/2561 

     ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคล ที่ 62/2561 เรื่อง ผลการทดสอบภาคทฤษฎี (ข้อเขียน) พนักงานสัญญาจ้างพิเศษ  14/08/2561

  •   ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคล ที่ 54/2561 เรื่อง การรับสมัครพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ  18/07/2561


  

  •   คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการจ้าง การบรรจุ เป็นพนักงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ่านรายละเอียดที่นี่

 

 

- - - - - - - - - - -

      "ปัจจุบันมีผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้เข้าทำงาน กฟผ. ได้ และเรียกรับผลประโยชน์จากผู้หลงเชื่อ
กฟผ. ขอแจ้งว่า การสรรหาบุคลากรเข้าทำงานกับ กฟผ. มีการดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบและมีความโปร่งใส
หาก กฟผ. ทราบว่าเป็นผู้ใดจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด กับผู้ที่แอบอ้างที่ทำให้ กฟผ. เสียหาย" 

- - - - - - - - - - -