สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)

การคำนวณค่า Ft ขายปลีก
การจำหน่ายและการผลิตไฟฟ้า
ค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้าของ กฟผ.