สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)

ประจำเดือน มกราคม 2561 - เมษายน 2561

 

สาเหตุการปรับค่า Ft

ประมาณการค่า Ft สำหรับใช้เรียกเก็บในบิลค่าไฟฟ้าประจำเดือน มกราคม 2561 - เมษายน 2561

รายละเอียดประมาณการค่า Ft