สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)

ประจำเดือน มกราคม 2559 - เมษายน 2559

 

สาเหตุการปรับค่า Ft

ประมาณการค่า Ft สำหรับใช้เรียกเก็บในบิลค่าไฟฟ้าประจำเดือน มกราคม 2559 - เมษายน 2559

รายละเอียดประมาณการค่า Ft