สูตรการ ปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)

กฟผ.ขอ ประกาศโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ ตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
ครั้งที่ 47/2558 (ครั้งที่ 357)  เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 เห็นชอบให้ใช้งานตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป
     - อัตรา ค่าไฟฟ้าขายส่ง กฟน./กฟภ.
     - อัตราค่าไฟฟ้าขายปลีก ลูกค้าตรง และ ไฟฟ้าสำรอง
     - สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดย อัตโนมัติ (Ft)
สถิติ ค่า Ft
     - เดือนพฤศจิกายน 2558 - ปัจจุบัน

อัตรา ค่า Ft ขายส่ง
     - เดือนพฤศจิกายน 2558 - ปัจจุบัน -----------------------------------------------------------