สูตรการ ปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)

โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2554

โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2558:
กฟผ.ขอ ประกาศโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ ตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ครั้งที่ 47/2558 (ครั้งที่ 357)  เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 เห็นชอบให้ใช้งานตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป
     - อัตรา ค่าไฟฟ้าขายส่ง กฟน./กฟภ.
     - อัตราค่าไฟฟ้าขายปลีก ลูกค้าตรง และ ไฟฟ้าสำรอง
     - สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดย อัตโนมัติ (Ft)
- ประกาศ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่องกระบวนการ ขั้นตอนการใช้สูตรการปรับ
  อัตรา ค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565
สถิติ ค่า Ft
     - เดือนพฤศจิกายน 2558 - ปัจจุบัน

อัตรา ค่า Ft ขายส่ง -----------------------------------------------------------