สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)

กฟผ.ขอประกาศโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ ตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ครั้งที่ 47/2558

(ครั้งที่ 357) เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 เห็นชอบให้ใช้งานตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป

  - อัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง กฟน./กฟภ.
  - อัตราค่าไฟฟ้าขายปลีก ลูกค้าตรง และ ไฟฟ้าสำรอง
  - สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)
ค่าไฟฟ้า Ft ประจำเดือน มกราคม 2559 - เมษายน 2559
ค่าไฟฟ้า Ft ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 - สิงหาคม 2559
ค่าไฟฟ้า Ft ประจำเดือน กันยายน 2559 - ธันวาคม 2559
ค่าไฟฟ้า Ft ประจำเดือน มกราคม 2560 - เมษายน 2560
ค่าไฟฟ้า Ft ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 - สิงหาคม 2560
ค่าไฟฟ้า Ft ประจำเดือน กันยายน 2560 - ธันวาคม 2560
ค่าไฟฟ้า Ft ประจำเดือน มกราคม 2561 - เมษายน 2561
ค่าไฟฟ้า Ft ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 - สิงหาคม 2561
ค่าไฟฟ้า Ft ประจำเดือน กันยายน 2561 - ธันวาคม 2561
ค่าไฟฟ้า Ft ประจำเดือน มกราคม 2562 - เมษายน 2562
ค่าไฟฟ้า Ft ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 - สิงหาคม 2562
ค่าไฟฟ้า Ft ประจำเดือน กันยายน 2562 - ธันวาคม 2562
ค่าไฟฟ้า Ft ประจำเดือน มกราคม 2563 - เมษายน 2563
ค่าไฟฟ้า Ft ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 - สิงหาคม 2563
ค่าไฟฟ้า Ft ประจำเดือน กันยายน 2563 - ธันวาคม 2563
ค่าไฟฟ้า Ft ประจำเดือน มกราคม 2564 - เมษายน 2564
ค่าไฟฟ้า Ft ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 - สิงหาคม 2564
สถิติค่า Ft
  - เดือนพฤศจิกายน 2558 - ปัจจุบัน
อัตราค่า Ft ขายส่ง