สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)

ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 - สิงหาคม 2559

 

สาเหตุการปรับค่า Ft

ประมาณการค่า Ft สำหรับใช้เรียกเก็บในบิลค่าไฟฟ้าประจำเดือน พฤษภาคม 2559 - สิงหาคม 2559

รายละเอียดประมาณการค่า Ft