สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)

ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 - สิงหาคม 2560

 

สาเหตุการปรับค่า Ft

ประมาณการค่า Ft สำหรับใช้เรียกเก็บในบิลค่าไฟฟ้าประจำเดือน พฤษภาคม 2560 - สิงหาคม 2560

รายละเอียดประมาณการค่า Ft