สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)

ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 - สิงหาคม 2561

 

สาเหตุการปรับค่า Ft

ประมาณการค่า Ft สำหรับใช้เรียกเก็บในบิลค่าไฟฟ้าประจำเดือน พฤษภาคม 2561 - สิงหาคม 2561

รายละเอียดประมาณการค่า Ft