สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)

ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 - สิงหาคม 2563

 

สาเหตุการปรับค่า Ft

ประมาณการค่า Ft สำหรับใช้เรียกเก็บในบิลค่าไฟฟ้าประจำเดือน พฤษภาคม 2563 - สิงหาคม 2563

รายละเอียดประมาณการค่า Ft