สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)

ประจำเดือน กันยายน 2563 - ธันวาคม 2563

 

สาเหตุการปรับค่า Ft

ประมาณการค่า Ft สำหรับใช้เรียกเก็บในบิลค่าไฟฟ้าประจำเดือน กันยายน 2563 - ธันวาคม 2563

รายละเอียดประมาณการค่า Ft