ประกาศอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับลูกค้าตรงและไฟฟ้าสำรอง กฟผ.

อัตราค่าไฟฟ้าสำหรับลูกค้าตรง
 

- ประเภทปกติ

 

- ประเภทที่สามารถงดจ่ายไฟได้สำหรับอัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (Interruptible Rate for TOU Rate)

 

อัตราค่าไฟฟ้าสำรอง