สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)

สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ หรือ ค่า Ft คืออะไร
รายละเอียดสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ
  - ตั้งแต่ ตุลาคม 2548 - สิงหาคม 2554
  - ตั้งแต่ กันยายน 2554 - เป็นต้นไป
ค่าไฟฟ้า Ft ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2551 - พฤษภาคม 2551
ค่าไฟฟ้า Ft ประจำเดือน มิถุนายน 2551 - กันยายน 2551
ค่าไฟฟ้า Ft ประจำเดือน ตุลาคม 2551 - ธันวาคม 2551
ค่าไฟฟ้า Ft ประจำเดือน มกราคม 2552 - เมษายน 2552
ค่าไฟฟ้า Ft ประจำเดือน พฤษภาคม 2552 - สิงหาคม 2552
ค่าไฟฟ้า Ft ประจำเดือน กันยายน 2552 - ธันวาคม 2552
ค่าไฟฟ้า Ft ประจำเดือน มกราคม 2553 - เมษายน 2553
ค่าไฟฟ้า Ft ประจำเดือน พฤษภาคม 2553 - สิงหาคม 2553
ค่าไฟฟ้า Ft ประจำเดือน กันยายน 2553 - ธันวาคม 2553
ค่าไฟฟ้า Ft ประจำเดือน มกราคม 2554 - เมษายน 2554
ค่าไฟฟ้า Ft ประจำเดือน พฤษภาคม 2554 - สิงหาคม 2554
ค่าไฟฟ้า Ft ประจำเดือน กรกฎาคม 2554 - สิงหาคม 2554
ค่าไฟฟ้า Ft ประจำเดือน กันยายน 2554 - ธันวาคม 2554
ค่าไฟฟ้า Ft ประจำเดือน มกราคม 2555 - เมษายน 2555
ค่าไฟฟ้า Ft ประจำเดือน พฤษภาคม 2555 - สิงหาคม 2555
ค่าไฟฟ้า Ft ประจำเดือน กันยายน 2555 - ธันวาคม 2555
ค่าไฟฟ้า Ft ประจำเดือน มกราคม 2556 - เมษายน 2556
ค่าไฟฟ้า Ft ประจำเดือน พฤษภาคม 2556 - สิงหาคม 2556
ค่าไฟฟ้า Ft ประจำเดือน กันยายน 2556 - ธันวาคม 2556
ค่าไฟฟ้า Ft ประจำเดือน มกราคม 2557 - เมษายน 2557
ค่าไฟฟ้า Ft ประจำเดือน พฤษภาคม 2557 - สิงหาคม 2557
ค่าไฟฟ้า Ft ประจำเดือน กันยายน 2557 - ธันวาคม 2557
ค่าไฟฟ้า Ft ประจำเดือน มกราคม 2558 - เมษายน 2558
ค่าไฟฟ้า Ft ประจำเดือน พฤษภาคม 2558 - สิงหาคม 2558
ค่าไฟฟ้า Ft ประจำเดือน กันยายน 2558 - ธันวาคม 2558
ค่าใช้จ่ายตามนโยบายที่รัฐกำหนด
  - กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
  - ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder)
สถิติค่า Ft
  - เดือนตุลาคม 2543 - กันยายน 2548
  - เดือนตุลาคม 2548 - มิถุนายน 2554
  - เดือนกรกฎาคม 2554 - ตุลาคม 2558

 

  ประกาศอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีก

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
 

 
  ประกาศอัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง และ Ft ขายส่ง

ค่าไฟฟ้าขายส่งให้ กฟน. และ กฟภ. ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554
อัตราค่า Ft ขายส่ง

 

  ประกาศอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับลูกค้าตรงและไฟฟ้าสำรอง กฟผ.


อัตราค่าไฟฟ้าสำหรับลูกค้าตรง
อัตราค่าไฟฟ้าสำรอง
 
 
 
 
 แสดงความคิดเห็นจัดทำโดย
กลุ่มงานค่าไฟฟ้า (คฟฟ-ผ.)
ฝ่ายเศรษฐกิจพลังงาน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
โทร. 0-2436-4310

Since 8 February 1999