ใบสมัครเข้าร่วมโครงการที่ปรึกษาพลังงาน กฟผ.

         การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ดำเนินโครงการที่ปรึกษาพลังงาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการ ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นบริการให้คำปรึกษาการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ และประสานเข้าดำเนินการสำรวจ ตรวจวัด ให้คำแนะนำมาตรการที่เหมาะสม รวมทั้งวิเคราะห์ประเมินผลประหยัด ที่เกิดขึ้น โดยที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับประโยชน์จากการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ด้วยการจัดการพลังงาน การปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า และการนำเทคโนโลยีส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้ามาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์

  • เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และภาคที่อยู่อาศัย
  • ให้คำปรึกษา สำรวจ ตรวจวัด วิเคราะห์การใช้พลังงานและเสนอมาตรการ/เทคโนโลยีส่งเสริมประสิทธิภาพพลังงาน พร้อมนำมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ
  • ลดต้นทุนภาระค่าไฟฟ้า และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากการลดการใช้ไฟฟ้า และการปล่อยก๊าซ CO2

ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

  • ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า จากการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลง โดยมีผลผลิตเทียบเท่าเดิม
  • ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเชิงธุรกิจ เนื่องจากการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าลง ทำให้มูลค่าต้นทุนต่อผลผลิตต่ำลง
  • ล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า ได้รับคำแนะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า พร้อมทั้งวิธีการนำมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
  • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รักษาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประมาณการผลิตไฟฟ้าลดลง ซึ่งเป็นการช่วยลดการปล่อยก๊าซ CO2 จากการผลิตไฟฟ้าได้
Skip to content