ประกาศรับสมัครงาน

กฟผ. จะพิจารณาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ กฟผ. กำหนด โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบคัดเลือก ทาง email ที่ผู้สมัครใช้ในการสมัครงาน ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. และผู้สมัครจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้เฉพาะตำแหน่งและสอบสัมภาษณ์ตามวันและเวลาที่ กฟผ. กำหนด ทั้งนี้ หากไม่สามารถเข้ารับการทดสอบความรู้เฉพาะตำแหน่งและสอบสัมภาษณ์ตามวันที่กำหนดได้ จะถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้นจาก กฟผ.


Updated : 9 ตุลาคม 2566


Updated : 24 มีนาคม 2566

  • ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์การที่ 3/2566 เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาโครงการพัฒนากำลังคนระดับช่างเทคนิคและนักเทคโนโลยีตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าทำงาน
    คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
    กรณีไม่สามารถดาวน์โหลดได้คลิกที่นี่

Updated : 18 มกราคม 2566

การรับนักศึกษาฝึกงาน กฟผ. 

กฟผ. จะพิจารณารับผู้เข้าฝึกงานตามความต้องการของหน่วยงาน และความเหมาะสมของคุณวุฒิและสาขาวิชา
ที่สอดคล้องกับภารกิจในด้านต่าง ๆ ของ กฟผ.

ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้นักศึกษาลงทะเบียน ในวันที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

Updated : 22 มกราคม 2567

“ปัจจุบันมีผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้เข้าทำงาน กฟผ. ได้ และเรียกรับผลประโยชน์จากผู้หลงเชื่อ
กฟผ. ขอแจ้งว่า การสรรหาบุคลากรเข้าทำงานกับ กฟผ. มีการดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบและมีความโปร่งใส
หาก กฟผ. ทราบว่าเป็นผู้ใดจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด กับผู้ที่แอบอ้างที่ทำให้ กฟผ. เสียหาย

Skip to content