ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

** อยู่ระหว่างการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง **

วิสัยทัศน์ ด้านดิจิทัล ตามแผนพัฒนาดิจิทัล กฟผ. พ.ศ. 2562-2569

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล ภายในปี 2567 (Digital Organization by 2024)

แผนพัฒนาดิจิทัล กฟผ. พ.ศ. 2562-2569 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Electricity Innovation : มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างนวัตกรรมเพื่อเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจหลักของ กฟผ.
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Growth for Sustainability : สร้างการเติบโตรองรับอนาคตที่ยั่งยืน โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการพัฒนาหรือการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และแสวงหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Administration Excellence : ปรับเปลี่ยนองค์การให้มีสมรรถนะสูงและทันการเปลี่ยนแปลง โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Trust and Pride of Nation : มุ่งเน้นการดำเนินงานที่โปร่งใสและเป็นที่ยอมรับของสังคม โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยสร้างการยอมรับกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 Establish Digital Foundation : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไอซีที และปลูกฝังวัฒนธรรมดิจิทัล เพื่อเป็นรากฐานในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อื่น พลิกโฉมองค์กรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

Skip to content