แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการดำเนินงานประจำปี

การติดตามผลการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินงานประจำปี

กราฟแสดงผลการดำเนินงานปี 2565

กราฟแสดงผลการดำเนินงานปี 2564

ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.
2564
ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2563

กราฟแสดงผลการดำเนินงานปี 2563

ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
2562

กราฟแสดงผลการดำเนินงานปี 2562

ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
2561

กราฟแสดงผลการดำเนินงานปี 2561

ธ.ค.

Skip to content