โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้า

โครงการที่ได้รับอนุมัติ

1. โครงการขยายระบบไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะที่ 2 (GBAS2)  

เป็นโครงการต่อเนื่องจากระยะที่ 1 มีวงเงินลงทุนโครงการ 9,170 ล้านบาท ประกอบด้วยงานก่อสร้างสายส่งความยาว 88.80 วงจร-กิโลเมตร งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงแห่งใหม่ 1 แห่ง งานขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูง 4 แห่ง งานติดตั้งหม้อแปลง 5,200 เมกะโวลต์แอมแปร์ (MVA) งานติดตั้ง  Capacitor Bank 384 เมกะวาร์ (MVAr) งานขยายระบบเบ็ดเตล็ด 21 งาน ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง (ณ เดือนธันวาคม 2566) ร้อยละ 100

2.  โครงการระบบส่งเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPPP)

เป็นโครงการก่อสร้างระบบส่งเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ จำนวน 4 โครงการ รวมกำลังผลิตประมาณ 4,400 เมกะวัตต์ มีวงเงินลงทุนโครงการทั้งสิ้น 7,985 ล้านบาท ประกอบด้วยงานก่อสร้างสายส่งความยาว 170.2 วงจร-กิโลเมตร งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงแห่งใหม่ 2 แห่ง งานขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูง 3 แห่ง งานติดตั้งหม้อแปลง 1,000 MVA งานขยายระบบเบ็ดเตล็ด 7 งาน ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง ณ เดือนธันวาคม 2566 ร้อยละ 77.17 โดยงานระบบส่งเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าผู้ผลิตเอกชนรายใหญ่แล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการโครงการระบบส่งไฟฟ้าสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าบริษัท บูรพา พาวเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด เพื่อรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

3.  โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานระยะที่ 1 : ส่วนสถานีไฟฟ้าแรงสูง (RSP1) 

เป็นโครงการปรับปรุง/เปลี่ยนทดแทน หรือเพิ่มเติมอุปกรณ์ระบบส่งไฟฟ้าและอาคารควบคุมต่าง ๆ ในสถานีไฟฟ้าแรงสูงที่มีอายุการใช้งานมานาน เพื่อให้มีความพร้อมจ่าย (Availability) ความเชื่อถือได้ (Reliability) ความมั่นคงระบบไฟฟ้า (Security)โดยมีวงเงินลงทุนโครงการ 3,815  ล้านบาท ประกอบด้วยงานก่อสร้างปรับปรุงสถานีไฟฟ้าแรงสูง จำนวน 15 แห่ง งานติดตั้งหม้อแปลงเพิ่มเติม 50 MVA งานติดตั้ง Capacitor Bank 15 Mvar ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง ณ เดือนธันวาคม 2566 ร้อยละ 91.32 คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2567

4. โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าหลักเพื่อรองรับโรงไฟฟ้าผู้ผลิตเอกชนรายเล็กระบบ Cogeneration ตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าปี พ.ศ. 2553 (SPPC) 

เป็นโครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าหลักเพื่อรองรับโรงไฟฟ้าผู้ผลิตรายเล็กระบบ Cogeneration  วงเงินลงทุนโครงการ 10,610  ล้านบาท ประกอบด้วย งานก่อสร้างสายส่งความยาว 484.480 วงจร-กิโลเมตร งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงแห่งใหม่ 1 แห่ง ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง ณ เดือนธันวาคม 2566 ร้อยละ 92.00 คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2568

5. โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานระยะที่ 1 : ส่วนสายส่งไฟฟ้าแรงสูง (RLP1)

เป็นโครงการปรับปรุงและขยายสายส่ง กฟผ. ทั่วประเทศ ที่เสื่อมสภาพตามการใช้งาน วงเงินลงทุนโครงการ 9,850 ล้านบาท ประกอบด้วยงานก่อสร้างปรับปรุงสายส่ง จำนวน 49 แห่ง สายส่งความยาว 1,716.34 วงจร-กิโลเมตร งานก่อสร้างปรับปรุงและขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูง 12 แห่ง ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง ณ เดือนธันวาคม 2566 ร้อยละ 96.34 คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2568

6. โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานระยะที่ 2 (RTS2) 

เป็นโครงการปรับปรุงและขยายสายส่งที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานต่อจากโครงการฯระยะที่ 1 วงเงินลงทุนโครงการประมาณ 21,900 ล้านบาท ประกอบด้วยงานก่อสร้างปรับปรุงสายส่ง จำนวน 84 สายส่ง ความยาว 1,368.966 วงจร-กิโลเมตร งานก่อสร้างปรับปรุงและขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูง จำนวน 42 แห่ง งานติดตั้งหม้อแปลงเพิ่มเติม 5,240 MVA ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง ณ เดือนธันวาคม 2566 ร้อยละ 88.25 คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2569    

7. โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า (TIPE)

เป็นโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออก เพื่อช่วยเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้ารองรับโรงไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น และช่วยส่งเสริมการขยายตัวของอุตสาหกรรมและธุรกิจการท่องเที่ยวในภาคตะวันออก วงเงินลงทุนโครงการ 21,000 ล้านบาท ประกอบด้วยงานก่อสร้างสายส่งความยาว 365.46 วงจร-กิโลเมตร งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงแห่งใหม่ 3 แห่ง งานขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูง 3 แห่ง งานติดตั้งหม้อแปลง 4,000 MVA ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง ณ เดือนธันวาคม 2566 ร้อยละ 45.97 คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2570

8. โครงการขยายระบบไฟฟ้าในเขตกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล ระยะที่ 3 (GBA3)  

เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการฯ ระยะที่ 2 เพื่อสนองความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในเขตกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล อีกทั้งเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศไทย วงเงินลงทุนโครงการ 12,100 ล้านบาท ประกอบด้วย งานก่อสร้างและปรับปรุงสายส่งความยาว 266.91 วงจร-กิโลเมตร งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงแห่งใหม่ 2 แห่ง งานขยาย/ปรับปรุงสถานีไฟฟ้าแรงสูง 4 แห่ง งานติดตั้งหม้อแปลง 6,000 MVA งานติดตั้ง Capacitor Bank 576 Mvar งานขยายระบบเบ็ดเตล็ด 35 งาน ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง ณ เดือนพฤศจิกายน 2566 ร้อยละ 78.10 คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2569

9. โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้า ระยะที่ 12 (TS12) 

เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการฯ ระยะที่ 11 วงเงินลงทุนโครงการ 60,000 ล้านบาท ประกอบด้วยงานก่อสร้างสายส่งความยาว 3,366.36 วงจร-กิโลเมตร  งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงแห่งใหม่ 9 แห่ง งานขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูง 126 แห่ง งานติดตั้งหม้อแปลง 27,601.5 MVA งานติดตั้ง Capacitor Bank 2,173.2 Mvar งานติดตั้ง Static Var Compensator (SVC) Inductive 50 Mvar/Capacitie 100 Mvar งานขยายระบบเบ็ดเตล็ดรวม 149 งาน ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง ณ เดือนธันวาคม 2566 ร้อยละ 78.82 คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2568

10. โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันตก และภาคใต้เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า (TIWS) 

เป็นโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันตกและภาคใต้ เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า โดยการก่อสร้างสายส่ง 500 กิโลโวลต์ พร้อมทั้งปรับปรุงระบบส่ง 230 กิโลโวลต์เพิ่มเติม ครอบคลุมการจ่ายไฟฟ้าให้พื้นที่ภาคใต้ในระยะยาว เพื่อส่งกำลังไฟฟ้าจากภาคตะวันตก ภาคกลาง ไปยังภาคใต้ได้เพิ่มมากขึ้น ส่งเสริมการขยายตัวของภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวในภาคใต้ รวมทั้งแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับในพื้นที่ภาคใต้ วงเงินลงทุนโครงการ 63,200 ล้านบาท ประกอบด้วย งานก่อสร้างสายส่งความยาวประมาณ 2,198 วงจร-กิโลเมตร งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงแห่งใหม่ 1 แห่ง งานขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูง 5 แห่ง งานติดตั้งหม้อแปลง 2,000 MVA งานติดตั้ง Capacitor Bank 1,164 Mvar และงานขยายระบบเบ็ดเตล็ดรวม 9 งาน ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง ณ เดือนธันวาคม 2566 ร้อยละ 74.35 คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2569

11. โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า (TIEC) 

เป็นโครงการปรับปรุงระบบส่งเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า รองรับโครงการพลังงานทดแทนและทางเลือก ตามแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและทางเลือก และรองรับระบบโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียน (ASEAN Power Grid: APG) วงเงินลงทุนโครงการ 94,040 ล้านบาท ประกอบด้วย งานก่อสร้างสายส่งความยาว 1,421 วงจร-กิโลเมตร งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงแห่งใหม่ 1 แห่ง งานขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูง 16 แห่ง งานติดตั้งหม้อแปลง 10,000 MVA และงานขยายระบบเบ็ดเตล็ด 11 งาน ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง ณ เดือนธันวาคม 2566 ร้อยละ 30.28 คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2571

12.  โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคเหนือตอนบนเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า (TIPN)

เป็นโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณ ภาคเหนือตอนบน โดยการก่อสร้างสายส่ง 500 กิโลโวลต์ และ 230 กิโลโวลต์ เพิ่มเติม เพื่อให้สามารถส่งพลังไฟฟ้าไปยังบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ และลำพูนได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งเพื่อเสริมความมั่นคงของระบบส่งไฟฟ้าเพื่อสนองความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในระยะยาว และรองรับโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศเพื่อนบ้านในอนาคตและระบบโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียน APG วงเงินลงทุนโครงการ 12,240 ล้านบาท ประกอบด้วยงานก่อสร้างสายส่งความยาว 425.66 วงจร-กิโลเมตร งานขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูง 3 แห่ง งานติดตั้งหม้อแปลง 2,600 MVA  ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง ณ เดือนธันวาคม 2566 ร้อยละ 19.45 คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2568

13.  โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคใต้ตอนล่าง เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า (TILS)             

เป็นโครงการก่อสร้างระบบส่ง 500 กิโลโวลต์ จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงไปถึงจังหวัดสงขลา และปรับปรุงระบบส่ง 230 กิโลโวลต์ และ 115 กิโลโวลต์ เพิ่มเติม เพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของภาคใต้ในระยะยาว รองรับความต้องการไฟฟ้าของภาคที่อยู่อาศัย ธุรกิจ อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว การเชื่อมต่อโรงไฟฟ้าหลักหรือโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ปัญหาข้อขัดข้องหรือหยุดซ่อมบำรุงประจำปีของท่อก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งรองรับระบบโครงข่ายไฟฟ้า APG และการรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน วงเงินลงทุนโครงการ 35,400 ล้านบาท ประกอบด้วยงานก่อสร้างสายส่งความยาว 1,517.1 วงจร-กิโลเมตร งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงแห่งใหม่ 1 แห่ง งานขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูง 3 แห่ง งานติดตั้งหม้อแปลง 4,000 MVA และงานขยายระบบเบ็ดเตล็ด 5 งาน ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง ณ เดือนธันวาคม 2566 ร้อยละ 36.36 คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2569

14. แผนงานปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรองรับการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กประเภท Firm ระบบ Cogeneration ที่จะสิ้นสุดอายุสัญญาในปี 2562 – 2568  (TSFC)

เป็นการก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้ารองรับการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของ SPP ระบบ Cogeneration เพื่อรักษาความมั่นคงและเสถียรภาพในระบบไฟฟ้าของ กฟผ. ด้านการทำงานของอุปกรณ์ระบบควบคุมและป้องกัน วงเงินลงทุนโครงการประมาณ 100 ล้านบาท ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง ณ เดือนธันวาคม 2566 ร้อยละ 97.91 คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2567

15. ระบบส่งไฟฟ้าสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 (MMR2)

เป็นการดำเนินงานระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรองรับโครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ตามแผน PDP2018 Rev.1 วงเงินลงทุนโครงการ 470 ล้านบาท ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง ณ เดือนธันวาคม 2566 ร้อยละ 2.64 คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2568

16. โครงการปรับปรุงสถานีไฟฟ้าแรงสูงในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อป้องกันการเกิดวินาศกรรมและอุทกภัย (HSIS)

เป็นการก่อสร้างปรับปรุงสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อรักษาและเสริมความมั่นคงการจ่ายพลังงานไฟฟ้า ลดความเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายของอุปกรณ์ภายในสถานีไฟฟ้า จากเหตุการณ์วินาศกรรมและอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ จึงได้ดำเนินการก่อสร้างขยายและปรับปรุงสถานีไฟฟ้าแรงสูงยะลา 1 สถานีไฟฟ้าแรงสูงปัตานี สถานีไฟฟ้าแรงสูงสุไหงโก-ลก และสถานีไฟฟ้าแรงสูงนครศรีธรรมราช จากสถานีไฟฟ้าแรงสูงแบบใช้ฉนวนอากาศ (Air Insulated Substation : AIS) ให้เป็นสถานีไฟฟ้าแรงสูงแบบใช้ฉนวนก๊าซ (Gas Insulated Substation : GIS) วงเงินลงทุนโครงการ 2,610 ล้านบาท โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2569

17. ระบบเชื่อมโยงโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ (URS1)

เป็นการดำเนินงานระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรองรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ วงเงินลงทุนโครงการด้านระบบส่ง 50 ล้านบาท ขนาดกำลังผลิต 24 เมกะวัตต์ ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง ณ เดือนธันวาคม 2566 ร้อยละ 80

18. โครงการพัฒนาระบบเคเบิ้ลใต้ทะเลไปยังบริเวณอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า (SPSS)

เป็นการก่อสร้างระบบเคเบิ้ลใต้ทะเล (Submarine Cable) ขนาด 230 กิโลโวลต์ จากสถานีไฟฟ้าแรงสูงขนอมไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงเกาะสมุย (สถานีไฟฟ้าแรงสูงแห่งใหม่) จำนวน 2 วงจร รวมระยะทางประมาณ 52.5 กิโลเมตร บนเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าใหม่ทั้งหมด งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงแห่งใหม่ 1 แห่ง งานขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูง 1 แห่ง งานติดตั้งหม้อแปลง 600 MVA งานติดตั้ง Shunt Reactor 280 Mvar เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการส่งพลังงานไฟฟ้าไปยังพื้นที่หมู่เกาะ บริเวณอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตอบสนองความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นและเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าในระยะยาว วงเงินลงทุนโครงการ 11,230 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2572

19. แผนงานปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรองรับการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ระยะที่ 1 (SPP1)

เป็นการก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำหรับรองรับการรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP ตามนโยบายการส่งเสริมการรับซื้อไฟฟ้าของภาครัฐและภาคกำกับ ตามแผน PDP2018 Rev.1 ที่มีกำหนดเชื่อมต่อเข้าระบบไฟฟ้าตั้งแต่ปี 2564-2567 วงเงินลงทุนประมาณ 45.0 ล้านบาท โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2569

20. แผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูง เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบส่ง (IETS)

เป็นการปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟ เพื่อลดผลกระทบจากเหตุไฟฟ้าดับ กรณีเกิดความผิดปกติของอุปกรณ์ป้องกันในสถานีไฟฟ้าแรงสูง (Bus Differential Relay) วงเงินลงทุนโครงการประมาณ 170 ล้านบาท โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2570

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 23 เม.ย. 2567

Skip to content