ตราสัญลักษณ์ และ มาสคอต ENGY

คู่มืออัตลักษณ์องค์การ กฟผ.

(EGAT Corporate Identity Guidelines)

LogoEGAT-Thai.zip (สำหรับเพื่องานสื่อสารประชาสัมพันธ์)

  LogoEGAT-English.zip (สำหรับเพื่องานสื่อสารประชาสัมพันธ์)

           LogoEGAT-OfficialUseOnly.zip
                (สำหรับใช้เป็นทางการ เช่น หนังสือราชการ หัวจดหมาย นามบัตร)

มาสคอต ENGY

Skip to content