ตราสัญลักษณ์ กฟผ.

ความหมายของสีหลัก 3 สีในตราสัญลักษณ์ กฟผ. สะท้อนถึง วิสัยทัศน์ และบุคลิกภาพขององค์การ ดังนี้

  • สีเหลือง หมายถึง สีแห่งความสุข ความอบอุ่น ความสดใส ความรื่นรมย์ อันนำมาซึ่งความผาสุกของชีวิต
  • สีแดง หมายถึง สีแห่งพลังงาน ความแข็งขัน กระตือรือร้น และกระฉับกระเฉง การเคลื่อนไหวที่ไม่หยุดนิ่ง
  • สีน้ำเงิน หมายถึง สีแห่งนวัตกรรม และเทคโนโลยี อันเป็นสัญลักษณ์ของความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ ความมั่นคง และเป็นที่พึ่งพาได้

ดาวโหลดตราสัญลักษณ์

  • ไฟล์ .eps สำหรับนำไปขยายใหญ่และงานพิมพ์ความละเอียดสูง (ใช้ได้ก้บบางโปรแกรมเท่านั้น)
  • ไฟล์ .pdf สำหรับใช้งานความละเอียดสูงไฟล์ .gif แบบพื้นใสสำหรับใช้ในคอมพิวเตอร์หรือเว็บไซต์ เช่น การนำเสนองาน (Presentation)
  • ไฟล์ .jpg สำหรับใช้ทั่วไปความละเอียดต่ำ

* For Official Use Only สำหรับใช้เป็นทางการ เช่น หนังสือราชการ หัวจดหมาย นามบัตร

คู่มืออัตลักษณ์องค์การ กฟผ. (EGAT Corporate Identity Guidelines)

มาสคอต กฟผ.

ENGY

Skip to content