เกี่ยวกับ กฟผ.

         การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นรัฐวิสาหกิจด้านกิจการพลังงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพลังงาน กระทรวงการคลัง ดำเนินธุรกิจหลักในการผลิต จัดให้ได้มา และจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ผู้ใช้ไฟฟ้าตามกฎหมายกำหนดและประเทศใกล้เคียง พร้อมทั้งธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการไฟฟ้าภายใต้กรอบพระราชบัญญัติ กฟผ.

ธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าในธุรกิจใหญ่

การผลิตไฟฟ้า

          กฟผ. ผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ซึ่งตั้งอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศรวมจำนวนทั้งสิ้น 52 แห่ง มีกำลังผลิตรวมทั้งสิ้น 16,037.32 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าหลายประเภท ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังความร้อน 3 แห่ง โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 6 แห่ง โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (พลังน้ำ) 29 แห่ง โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (ลม แสงอาทิตย์ ความร้อนใต้พิภพ) 9 แห่ง โรงไฟฟ้าดีเซล 4 แห่ง และโรงไฟฟ้าอื่น ๆ 1 แห่ง

การรับซื้อไฟฟ้า

          นอกจากการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าของ กฟผ. แล้ว กฟผ. ยังรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ 11 ราย รวมกำลังผลิต 14,248.50 เมกะวัตต์ และผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก รวมกำลังผลิต 9,473.95 เมกะวัตต์ รวมทั้งรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าในประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ สปป.ลาว และประเทศมาเลเซีย รวมกำลังผลิต 5,720.60 เมกะวัตต์

การส่งไฟฟ้า

          กฟผ. ดำเนินการจัดส่งไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าของ กฟผ. และที่รับซื้อจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายอื่นผ่านระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. ซึ่งมีโครงข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ ที่ระดับแรงดัน 500 กิโลโวลต์ 230 กิโลโวลต์ 132 กิโลโวลต์ 115 กิโลโวลต์ และ 69 กิโลโวลต์ เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่รับซื้อโดยตรงจาก กฟผ. กฟน. และ กฟภ. ซึ่งนำไปจำหน่ายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในประเทศต่อไป นอกจากนี้ กฟผ. ยังจำหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าของประเทศเพื่อนบ้านด้วย ได้แก่ สปป.ลาว ด้วยระบบส่งไฟฟ้าแรงดัน 115 กิโลโวลต์ และ 22 กิโลโวลต์ และประเทศมาเลเซีย ด้วยระบบไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรง (HVDC) 300 กิโลโวลต์

ธุรกิจอื่นๆ

ธุรกิจเกี่ยวเนื่องของ กฟผ.

          ในปี 2563 กฟผ. ได้ดำเนินธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สร้างรายได้เพิ่มจากความสามารถและทรัพยากรที่ กฟผ. มีอยู่ โดยให้บริการด้านธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟ้าอย่างมีคุณภาพแก่หน่วยงานภายนอก ได้แก่ งานวิศวกรรมและก่อสร้างโรงไฟฟ้าและระบบส่ง งานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า งานบำรุงรักษาระบบส่งแก่กลุ่มลูกค้าโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) รวมถึงโรงไฟฟ้าจากอุตสาหกรรมอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์วัตถุพลอยได้จากการผลิตไฟฟ้า และงานบริการด้านธุรกิจโทรคมนาคม อีกทั้งยังได้ขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจไปยังประเทศในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย โดยในปี 2563 กฟผ. ได้มีการดำเนินธุรกิจภายในประเทศ และในต่างประเทศที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

  • ธุรกิจวิศวกรรมและก่อสร้างโรงไฟฟ้าและระบบส่ง กฟผ. ทำหน้าที่รับผิดชอบความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของชาติและมีส่วนสำคัญในการวางแผนวิศวกรรมและก่อสร้างโรงไฟฟ้าจำนวนมากทั่วประเทศด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ จึงทำให้ กฟผ. ได้รับการยอมรับและมีความน่าเชื่อถือ จนนำไปสู่ความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นในกลุ่มลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดย กฟผ. ให้บริการงานศึกษาความเหมาะสมของโครงการ งานคัดเลือกผู้รับเหมา งานวิศวกรรมที่ปรึกษาการพัฒนาโครงการ และงานทดสอบและตรวจรับโรงไฟฟ้า
  • ธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า กฟผ. ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ ในฐานะผู้นำด้านงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าอย่างครบวงจร ด้วยรูปแบบงานบริการที่ตรงจุด ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า พร้อมทีมบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้ก้าวทันนวัตกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ โดย กฟผ. ให้บริการทั้งงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า (Operation and Routine Maintenance) และงานบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า (Maintenance) ได้แก่ งานบริการบำรุงรักษาไฟฟ้า งานบริการบำรุงรักษาเครื่องกล งานบริการซ่อม ผลิต ทดสอบเครื่องกลและบริหารอะไหล่ งานบริการบำรุงรักษาโยธา และงานบริการบำรุงรักษาเคมี นอกจากนี้ กฟผ. ยังขยายตลาดงานบริการใหม่ๆ เช่น งานบริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และงานบริการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทดสอบน้ำมันหม้อแปลง และสอบเทียบเครื่องมือวัด เป็นต้น
  • ธุรกิจบำรุงรักษาระบบส่ง กฟผ. เป็นที่รู้จักอย่างดีในฐานะผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านระบบส่งกำลังไฟฟ้าแรงสูงในประเทศไทย ซึ่งมีระบบส่งไฟฟ้าที่ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ โดยมีนโยบายส่งมอบบริการที่มีความพร้อมให้ลูกค้าด้วยคุณภาพที่ดี เพื่อส่งเสริมระบบไฟฟ้าของประเทศให้มีความมั่นคงและเชื่อถือได้ โดยในปัจจุบัน กฟผ. ให้บริการงานให้คำปรึกษาทางวิชาการ งานจัดซื้อจัดจ้าง งานบำรุงรักษาตามวาระ งานบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน งานบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง และงานพัฒนาและปรับปรุง
  • ธุรกิจผลิตภัณฑ์จากวัตถุพลอยได้ กฟผ. มีนโยบายส่งเสริม Circular Economy โดยนำวัตถุพลอยได้จากกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ที่ใช้ถ่านหินลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิง ได้แก่ เถ้าลอยลิกไนต์ เถ้าหนักลิกไนต์ และยิปซัมสังเคราะห์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยปี 2563 สามารถลดการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในอุตสาหกรรมคอนกรีต จากการใช้เถ้าลอยลิกไนต์ทดแทนปูนซีเมนต์ได้ปริมาณ 880,065 เมตริกตัน กฟผ. ยังมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) โดยพัฒนาวัตถุพลอยให้มีประสิทธิภาพและมีคุณสมบัติที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้ามากขึ้น มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศ นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ เพื่อศึกษา วิจัย และพัฒนาวัตถุพลอยได้ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น
  • ธุรกิจโทรคมนาคม กฟผ. ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมผ่านเส้นใยแก้วนำแสงที่มีอยู่ในระบบส่งไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งเป็นบริการที่เพิ่มเติมจากการผลิตและส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า โดย กฟผ. ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 3 และการให้บริการโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Private Leased Circuit: IPLC) จากคณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โครงข่ายใยแก้วนำแสงของ กฟผ. ครอบคลุมมากกว่า 20,000 กิโลเมตร ทั่วประเทศ โดยมีโครงข่ายผ่านสถานีไฟฟ้าแรงสูงมากกว่า 250 สถานี ถูกออกแบบอยู่บนสายส่งไฟฟ้าแรงสูง เส้นใยแก้วนำสงถูกห่อหุ้มด้วยเหล็กและอะลูมิเนียมในสายดิน (OPGW) จึงส่งผลให้โครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสงของ กฟผ. มีความน่าเชื่อถือ และมีความมั่นคงสูง โดยมีบริการต่างๆ ได้แก่ การให้บริการวงจรช่องสัญญาณโทรคมนาคม (Domestic and International Bandwidth) และบริการเส้นใยแก้วนำแสง (Dark Fiber) แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน กฟผ. พร้อมเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการพัฒนาประเทศในการขยายโครงข่าย 4G 5G IoT (The Internet of Things) และโครงข่ายพื้นฐานโทรคมนาคมอื่น ๆ ในอนาคต ตลอดจนการสนับสนุนการดำเนินนโยบาย Digital Economy ของภาครัฐ เพื่อก้าวไปสู่อนาคต

การดำเนินงานของบริษัทในเครือ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ลงทุนเพื่อประกอบธุรกิจด้านการผลิตไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยมีบริษัทในเครือจำนวน 5 บริษัท

egat-business

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทในเครือ

ชื่อบริษัทชื่อย่อทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท) 
สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ) 
สถานะ
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)RATCH14,50045บริษัทย่อย
บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดEGATi12,197.499.99บริษัทย่อย
บริษัท อีแกทไดมอนด์ เซอร์วิส จำกัดEDS62345บริษัทย่อย
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)EGCO5,30025.41บริษัทร่วม
บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัดDCAP1,67035กิจการร่วมค้า
Skip to content