เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2563

เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2563

นายสุทิน วุฒิสินธ์ ปราชญ์ชาวบ้าน ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ศูนย์เรียนรู้การเพาะเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังและการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชุมชนปากแม่น้ำบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2563

เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2563

นายศุภชัย ลีเขาสูง ปลัดจังหวัดขอนแก่น
เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2563

เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2563

นายนิมิตร ผดุงศิลป์ไพโรจน์ อดีตนายอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2563

เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2563

พระปลัดสุรเชษฐ์ สุรเชฎฺโฐ เจ้าอาวาสวัดโตนด ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2562

เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2562

นางสาวมลิสุวรรณ พิสุทธิธัญรักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2562

เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2562

พระครูศรีสุทธิคณารักษ์ เจ้าคณะอำเภอบ้านตาก เจ้าอาวาสวัดท่าปุย ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2561

เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2561

นางสาวสายหยุด ห้าวเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งหวาย หมู่ที่ ๕ หมู่บ้านโป่งหวาย ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2561

เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2561

นายเล็ก พวงต้น ประธานศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2561

เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2561

รองศาสตราจารย์แล ดิลกวิทยรัตน์ อาจารย์พิเศษคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2560

เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2560

รศ.ดร.ภิญโญ มีชำนะ ที่ปรึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2560

เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2560

นายสุรศักดิ์ วิชินโรจน์จรัล นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2560

เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2560

นางสาวชญากร วงศ์อะถะ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ เทศบาลตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2560

เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2560

นายสง่า มูลถี กำนันตำบลย่านรี อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2560

เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2560

นายพัฒน์พงษ์ มงคลกาญจนคุณ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2559

เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2559

ผศ. ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ฯ
1 2 3 5
Skip to content