พระราชบัญญัติ กฟผ.

พระราชบัญญัติ กฟผ. กำหนดให้ กฟผ. เป็นผู้ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่งหรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ใช้พลังงานไฟฟ้าตามที่กำหนด รวมทั้งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า

พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511

การประเมินผลสัมฤทธิ์ ตามพระราชบัญญัติ

ประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย การจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 กรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย

กฎหมายที่ต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ จัดทำคำอธิบายและคำแปล และเผยแพร่ข้อมูล

ลำดับที่รายชื่อกฎหมายผู้รักษาการหน่วยงานที่รับผิดชอบกำหนดเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์แล้วเสร็จ
1พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2511รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยพ.ศ.2566

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประกอบกิจการพลังงานพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
การผลิตไฟฟ้าพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535
การส่งไฟฟ้าพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2511
การจัดหาเชื้อเพลิงพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542
ด้านสิ่งแวดล้อมพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
ด้านบัญชีและการเงินพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
ด้านการควบคุมภายในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561
ด้านทรัพยากรบุคคลพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ 2518
ด้านความปลอดภัยพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2554
ด้านจัดซื้อจัดจ้างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
Skip to content