คณะกรรมการ กฟผ.

พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา

 • กรรมการ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ

นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช (DP)

 • กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงพลังงาน)
 • ประธานกรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ.
 • ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
 • ประธานกรรมการสรรหาผู้ว่าการ
 • ประธานกรรมการสรรหารองผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการ

นายสุธน บุญประสงค์ (DP)

 • กรรมการ
 • ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคล กฟผ.
 • ประธานอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนของผู้ว่าการ
 • กรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ.
 • กรรมการสรรหารองผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการ

นายพรพจน์ เพ็ญพาส (DP)

 • กรรมการ
 • ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
 • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • ประธานอนุกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการ กฟผ.
 • ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ กฟผ.
 • กรรมการสรรหาผู้ว่าการ

ศาสตราจารย์พิสุทธิ์ เพียรมนกุล (DP)

 • กรรมการ
 • ประธานกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการความรู้และนวัตกรรม
 • กรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ.
 • กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
 • กรรมการทรัพยากรบุคคล กฟผ.
 • กรรมการสรรหาผู้ว่าการ

นางสาวนิรมาณ ไหลสาธิต

 • กรรมการ
 • กรรมการตรวจสอบ

นายพรชัย ฐีระเวช (DP)

 • กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
 • กรรมการตรวจสอบ

นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง (DP)

 • กรรมการ

รองศาสตราจารย์ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย

 • กรรมการ

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร (DP)

 • กรรมการ โดยตำแหน่ง และเลขานุการ
 • กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ. โดยตำแหน่ง
 • กรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหารองผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการโดยตำแหน่ง

*DP : Directors’ Pool หมายถึง กรรมการที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

Skip to content