คณะกรรมการ กฟผ.

    นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ (DP) 

 • ประธานกรรมการ กฟผ.

    รองศาสตราจารย์กุลยศ  อุดมวงศ์เสรี 

 • กรรมการ กฟผ.
 • ประธานกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการความรู้เเละนวัตกรรม
 • ประธานอนุกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการ
 • กรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ.
 • กรรมการสรรหารองผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการ

    พลโท เจียรนัย  วงศ์สอาด (DP)

 • กรรมการ กฟผ.
 • กรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ.
 • กรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • กรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการความรู้เเละนวัตกรรม
 • กรรมการสรรหารองผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการ

    รองศาสตราจารย์ฐากูร  ศิริยุทธ์วัฒนา 

 • กรรมการ กฟผ.
 • กรรมการตรวจสอบ

    นางสาวนิรมาณ ไหลสาธิต

 • กรรมการ กฟผ.
 • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
 • อนุกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการ

    นายปกรณ์  อาภาพันธุ์ (DP)

 • กรรมการ กฟผ.
 • กรรมการตรวจสอบ

    นายพรพจน์  เพ็ญพาส (DP)

 • กรรมการ กฟผ.
 • ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
 • กรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ.
 • กรรมการทรัพยากรบุคคล
 • กรรมการสรรหารองผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการ

    ศาสตราจารย์พิสุทธิ์  เพียรมนกุล (DP)

 • กรรมการ กฟผ.
 • ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ กฟผ.
 • ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
 • กรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

    นายวรากร  พรหโมบล (DP)

 • กรรมการ กฟผ. (ผู้แทนกระทรวงพลังงาน)
 • ประธานกรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ.
 • ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคล
 • ประธานกรรมการสรรหารองผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการ
 • อนุกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการ

    นายอัครุตม์  สนธยานนท์ 

 • กรรมการ กฟผ. (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ

    นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ (DP)

 • กรรมการโดยตำแหน่ง
 • กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ.
 • กรรมการและเลขานุการสรรหารองผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • กรรมการทรัพยากรบุคคล

*DP : Directors’ Pool หมายถึง กรรมการที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

Skip to content