คณะกรรมการ กฟผ.

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร (DP)

  • กรรมการและเลขานุการ

*DP : Directors’ Pool หมายถึง กรรมการที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

Skip to content