คู่มือสำหรับประชาชน

  • การขออนุญาตสร้างโรงเรือนหรือสิ่งอื่น ปลูกต้นไม้หรือพืชผล ในเขตเดินสายไฟฟ้าตามข้อยกเว้นในมาตรา 32 ของพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2511 (อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเพิ่มเติม)
Skip to content