กฟผ. ร่วมกับ กรมชลประทาน บริหารจัดการน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ เตรียมพร้อมรับมือฤดูฝน

14 May 2024

         เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 นายจรัญ คำเงิน รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นายเดช เล็กวิชัย รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย ดร.ธเนศร์ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน นางวันเพ็ญ แก้วแกมทอง หัวหน้ากองจัดการทรัพยากรน้ำ นายจีระพงษ์ แก้วภิรมย์ หัวหน้ากองเดินเครื่องเขื่อนอุบลรัตน์ นางอัมรา มีถม วิศวกรระดับ 10 และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือแผนบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศช่วงฤดูฝน ที่มีแนวโน้มปริมาณฝนสูงกว่าค่าปกติ จากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอนโซ่ที่เปลี่ยนแปลงจากสภาวะเอลนีโญเข้าสู่สภาวะลานีญาในช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2567 ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารจัดการน้ำอัจฉริยะ กฟผ. ชั้น 14 อาคาร ท.101 และผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) ไปยังโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานชลประทานที่ 6 กรมอุตุนิยมวิทยา และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (สสน.)

         นายจรัญ คำเงิน กล่าวต้อนรับ รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา และคณะ ที่ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมและกระชับความร่วมมือด้านบริหารจัดการน้ำ ซึ่งถือเป็นภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และกรมชลประทานร่วมกันพิจารณาแผนการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนที่มีความเสี่ยงน้ำหลาก เช่น เขื่อนอุบลรัตน์ ตาม 10 มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2567 โดย กฟผ. ยินดีให้ความร่วมมือในการดำเนินการอย่างเต็มที่

         นางวันเพ็ญ แก้วแกมทอง หัวหน้ากองจัดการทรัพยากรน้ำ นำเสนอการเตรียมความพร้อมด้านระบบฐานข้อมูล ระบบวิเคราะห์คาดการณ์ และการเชื่อมโยงการดำเนินงานระหว่างศูนย์บริหารจัดการน้ำอัจฉริยะ กฟผ. กับกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ และศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน เพื่อสนับสนุนข้อมูลรอบด้านประกอบการตัดสินใจวางแผนบริหารจัดการน้ำเขื่อนต่างๆ โดยผลสำเร็จของการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพนอกจากจะช่วยบรรเทาผลกระทบให้น้อยที่สุด แล้วยังสร้างความมั่นคงด้านน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภค – บริโภค รักษาระบบนิเวศ และอื่น ๆ

         จากนั้นที่ประชุม ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนและวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญต่อการวางแผนบริหารจัดการน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ซึ่งมีความเสี่ยงทั้งน้ำหลากและน้ำแล้ง โดยกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำได้คาดการณ์ตรงกันว่า ปริมาณฝนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะอยู่ในเกณฑ์สูงกว่าค่าปกติ และมีโอกาสได้รับอิทธิพลจากจากพายุ ที่ประชุมจึงมีข้อสรุปร่วมกันวางแผนบริหารจัดการน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ โดยการพร่องระบายน้ำล่วงหน้าในช่วงเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 2567 เพื่อควบคุมน้ำให้อยู่ตามเกณฑ์ Rule Curve ทั้งนี้น้ำที่พร่องระบายไป กรมชลประทานโดยสำนักงานชลประทานที่ 6 จะส่งน้ำให้กับพื้นที่การเกษตรได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ และจะได้มีการติดตามและประเมินผลเป็นประจำทุกเดือนเพื่อปรับเปลี่ยนแผนการระบายน้ำให้เหมาะสม โดยแผนบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนเขื่อนอุบลรัตน์จากการประชุมครั้งนี้ จะได้นำเสนอให้กับกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) และคณะอนุกรรมการฯ ภายใต้คณะกรรมการลุ่มน้ำชี ต่อไป

Skip to content