เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2559

เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2559

นางอริสสรา เครือบุญมา ผู้ใหญ่บ้านใหม่นาแขม จังหวัดลำปาง
เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2559

เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2559

พระครูสุจิณวรธรรม เจ้าอาวาสวัดนาขุม จังหวัดพิษณุโลก
เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2558

เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2558

นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2558

เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2558

นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2556

เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2556

นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2556

เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2556

นายบรรจง ศรีสอาด วิศวกรระดับ 10 เขื่อนสิริกิติ์
เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2556

เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2556

นายสมชาย วิริยะพงษ์ ช่างระดับ 7 เขื่อนสิริกิติ์
เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2556

เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2556

นายสมยศ ตันติภัทรกุล วิศวกรระดับ 6 สังกัด อบส.
เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2555

เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2555

นายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2555

เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2555

นายสุวรรณ กล่าวสุนทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2554

เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2554

นายสนธยา สง่าอารีย์กูล วิทยากรระดับ 10
เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2554

เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2554

นายชูชีพ กาญจนสูตร วิทยากรระดับ 7
เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2554

เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2554

นายขจรชัย วัฒนาประยูร นายอำเภอวังน้อย จ.อยุธยา
เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2554

เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2554

นายสุเทพ ธงชัย พนักงานขับเครื่องจักรกลระดับ 4 ฝ่ายขนส่ง
เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2554

เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2554

นายวีระ จันทรทิพรักษ์ นายอำเภอสีคิ้ว จ.นครราชสีมา
Skip to content