เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2553

เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2553

นายพิศิษฐ์ บุญประชา ช่างระดับ 7 ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าบางปะกง
เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2552

เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2552

นายชวน ศิรินันท์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2552

เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2552

นายเฉลิม จรัสวรวุฒิกุล ผู้ตรวจสอบภายในระดับ 10 สังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการสำนักตรวจสอบภายใน
เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2551

เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2551

พญ.นงนุช อังกุราภินันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์และอนามัย
เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2551

เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2551

นายสรวงสรร ยาบาดัน สถาปนิกระดับ 9 ฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2551

เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2551

นายอรรณพ โหรวิชิต ช่างระดับ 9 สังกัดเขื่อนภูมิพล
เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2551

เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2551

นายพิรุณ ศรีแสง ช่างระดับ 8 สังกัดฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง
เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2550

เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2550

นางศกุนตลา ณ หนองคาย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์
เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2550

เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2550

นายประสาท คุ้มสะอาด ช่างระดับ 8 ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ
เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2549

เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2549

นายสุธี มากบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2549

เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2549

นายนิพนธ์ อรุณศรี หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง
เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2549

เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2549

นายสินชัย ชูผล ช่างระดับ 9
เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2549

เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2549

นายอภิชาติ สิงหเสนี ช่างระดับ 6
เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2549

เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2549

พ.จ.ต. เอียง เจาะจัง นักวิทยาศาสตร์ระดับ 5
เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2549

เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ. ปี 2549

นายประภาส ชุ่มทิ ช่างระดับ 3
Skip to content