ผศ. ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา 
คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ฯ

สร้างชื่อเสียงเกียรติคุณของ กฟผ. ให้ปรากฏแก่บุคคลภายนอกโดยเด่นชัด

  • ดำเนินโครงการการจัดการความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ และ โรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนบ้านคลองเรือ สร้างต้นแบบการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน จนเกิดการตั้งโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนบ้านคลองเรือ ทำให้ กฟผ. ได้รับรางวัลทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
  • ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านพลังงานในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงโรงไฟฟ้ากระบี่ สร้างความเข้าใจเรื่องพลังงานไฟฟ้าให้แก่คนในพื้นที่ สร้างภาคีความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัดกระบี่ และผลักดันนโยบายสาธารณะด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  • ดำเนินโครงการสื่อสารและสร้างเครือข่ายชุมชนพึ่งตนเองพื้นที่ใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง สร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีกับชุมชนใต้แนวสายส่งและส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสายส่งไฟฟ้าแรงสูงอันเป็นสมบัติของชาติ
  • ดำเนินโครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเยาวชนในการร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชนสังคม สร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมซึ่งผลงานของเยาวชนในโครงการสามารถยื่นจดสิทธิบัตรและเข้าร่วมการประกวด ได้รับรางวัลนวัตกรรมระดับประเทศและระดับนานาชาติ

Skip to content