นายพัฒน์พงษ์ มงคลกาญจนคุณ 

เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

  • ในปี 2547 นำแนวคิดจากโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไปปรับใช้กับการทำเกษตรกรรมของตน โดยปรับจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเป็นทำไร่นาสวนผสมจนประสบความสำเร็จ และในปี 2557 ได้รับคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่น อำเภอศรีสวัสดิ์
  • ในปี 2558 รวบรวมเกษตรกรที่มีความมุ่งมั่นในการทำการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงเข้าร่วมการติดอาวุธทางปัญญา ซึ่งจัดขึ้นโดยเขื่อนศรีนครินทร์ เพื่อนำเกษตรกรกลุ่มนี้มาเป็นต้นแบบ และขับเคลื่อน รวมทั้งพร้อมรับสมัครสมาชิกในการขยายเครือข่ายในอนาคต และมุ่งสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรผสมผสานได้อย่างยั่งยืน
  • ในปี 2559 ร่วมกับเขื่อนศรีนครินทร์ และอาจารย์วิวัฒน์ ศัลยกำธร (ผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรกสิกรรมธรรมชาติ) ถ่ายทอดความรู้การทำเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ 
  • ในปี 2560 ดำเนินกิจกรรมกับกลุ่มเกษตรกรเกษตรกสิกรรมธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง และร่วมกับเขื่อนศรีนครินทร์ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในศูนย์การเรียนรู้ เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และลงปฏิบัติจริงในพื้นที่ เช่น การเกี่ยวข้าวไร่ วิธีการเก็บผลไม้ การใส่ปุ๋ยชีวภาพ การเลี้ยงไก่ไข่ เป็นต้น 
  • ในปี 2560 ร่วมกับเขื่อนศรีนครินทร์และกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนในพื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์ และหน่วยงาน ที่สนใจเข้าศึกษาดูงานทั้งภาครัฐและเอกชน อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางตลาดรับซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์สำหรับจำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
  • เป็นผู้นำชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเขื่อนศรีนครินทร์จำหน่ายสินค้าในอาคารราชานุรักษ์ ในโครงการตลาดชุมชนสินค้าอินทรีย์ (ให้กับผู้ปฏิบัติงานและนักท่องเที่ยว) ทุกวันศุกร์ (ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560)

Skip to content