นางสาวชญากร วงศ์อะถะ 

รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ เทศบาลตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

  • ดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ได้แก่ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่เมาะ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุอยู่ได้อย่างมีคุณค่า มีทักษะชีวิต กิจกรรม และอยู่ในสังคมโดยไม่โดดเดี่ยว กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่เมาะ (ออมวันบาท) ส่งเสริมให้เกิดการออมในชุมชน และช่วยเหลือสวัสดิการชุมชนแก่สมาชิก ช่วยเหลือจุนเจือแก่ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่
  • เป็นประธานชมรมคนรักแม่เมาะ ขับเคลื่อนกิจกรรมที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างภาคชุมชน และสนับสนุนการทำงานของทุกองค์กร และสร้างและดูแลเพจ “เรารักโรงไฟฟ้าแม่เมาะ” เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารข้อมูล สำหรับประชาชนทั่วไป และสมาชิกกลุ่มเรารักโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ได้ใช้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ และสร้างความเข้าใจอันดีต่อโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 
  • ขับเคลื่อนโครงการด้านสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำห้วยคิงตอนบน 5,400 ไร่ ขับเคลื่อนงานกองทุนเหมืองแร่เพื่อให้เกิดโครงการตรวจสุขภาพและบริหารจัดการขยะในพื้นที่ชุมชน
  • สนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัด เช่น งานพาแอ่วชุมชน ชมวิถีคนแม่เมาะ งานสีสันล้านนา มหาสงกรานต์ และงานปั่นจักรยานท่องเที่ยว
  • เป็นวิทยากรให้ความรู้และเป็นตัวแทนผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และสื่อมวลชน จาก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมชนจาก อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ในเรื่องการอยู่อาศัยในพื้นที่แม่เมาะ ที่มีแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาด
  • เป็นตัวแทนร่วมเสวนา “สุนทรีเสวนา ไฟฟ้าพัฒนาชุมชนทับสะแกมาแลแม่เมาะ ปี 2559” โดย กฟผ. แม่เมาะ ร่วมกับกลุ่มพัฒนาทับสะแก สานสัมพันธ์ผู้นำชุมชนทับสะแก-แม่เมาะ ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง จังหวัดลำปาง ทำให้สะท้อนภาพการยอมรับจากชุมชนรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ กฟผ.
  • ขับเคลื่อนงานด้านอพยพและเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดิน โดยประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในกรณีการขออนุญาตใช้พื้นที่ จัดสรรรองรับการอพยพราษฎรบ้านห้วยคิง และเข้าร่วมประสานงานสร้างความเข้าใจให้แก่ราษฎรในพื้นที่ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ในการแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดิน พร้อมทั้งดำเนินการจัดพิธีมอบเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดิน ให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการขยายเหมืองแม่เมาะ
  • ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานในพื้นที่ ของ กฟผ. เช่น เรื่องแผ่นดินทรุดตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองแม่เมาะ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของ กฟผ. 

Skip to content