นายสุรศักดิ์ วิชินโรจน์จรัล 

นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

  • ดำเนินโครงการคลองสวยน้ำใสถวายในหลวง เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา เพื่อฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภาพน้ำ ในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ให้สะอาดและเป็นต้นแบบของชุมชนอื่น โดยเริ่มบำบัดน้ำเสียในคลองโพธิ์เผือก และมีโครงการต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2550-2553
  • ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ได้แก่ โครงการเก็บรวบรวมขยะแบบครบวงจร โครงการคุณธรรมจริยธรรมทำดีเพื่อพ่อ โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ โครงการเมืองสะอาดคนในชาติมีความสุข โครงการพัฒนาซอยชุมชนคาวบอยโครงการมอบทุนการศึกษาเด็กด้อยโอกาส โครงการมอบรถเข็นให้คนพิการ และประเพณีแห่เทียน 
  • ให้การสนับสนุนโครงการปรับปรุงถนนบางกรวย-ไทรน้อย พร้อมท่อระบาย ตั้งแต่วัดกระโจมทอง ถึงปากทางพระราม 7 เพื่อป้องกันน้ำท่วม ซึ่งช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่าง กฟผ. และชุมชน อีกทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชนได้รับประโยชน์ 
    จากความเชี่ยวชาญและความสามารถของ กฟผ.
  • นำสมาชิกในชุมชนบางกรวยเข้าร่วมกิจกรรมกับชมรมกีฬาวิ่งเพื่อสุขภาพ กฟผ. ในกิจกรรม กฟผ. มินิมาราธอน ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2560 ซึ่งรายได้ทั้งหมดจากการจัดกิจกรรม ได้บริจาคเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนรอบ กฟผ. โอกาสทางการศึกษาให้กับเด็ก ๆ ในชุมชน
  • ร่วมกับเขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล “EGAT Charity Green RUN กฟผ. มินิมาราธอน ครั้งที่ 20” เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2559 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย และนำรายได้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ชุมชนรอบสำนักงานกลาง กฟผ. 
  • เป็นศูนย์กลางในการประสานและรวบรวมสมาชิกในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมของ กฟผ. อย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความเข้าใจในภารกิจหน้าที่ ของ กฟผ. เปรียบเสมือน กฟผ. ทำให้เกิดสังคมที่อบอุ่น และน่าอยู่ เมื่อสังคมอยู่ได้ คนในชุมชนมีความสุข กฟผ. ก็อยู่ได้อย่างยั่งยืน

Skip to content