นายเล็ก พวงต้น 

ประธานศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

  • เป็นผู้ทำเกษตรอินทรีย์ต้นแบบของชุมชนบึงกาสาม โดยมีจุดเริ่มต้นจากการศึกษาดูงานจากโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จึงน้อมนำศาสตร์พระราชาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาปรับใช้กับพื้นที่การเกษตรให้เป็นไร่นาแบบสวนผสม โดยไม่ใช้สารเคมี ซึ่งแม้ว่าช่วงแรกอาจจะเห็นผลช้า แต่เป็นผลดีต่อธรรมชาติ นอกจากนี้ยังค้นคว้าหาความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนอยู่เสมอ
  • เป็นตัวอย่างให้แก่ชาวบ้านในชุมชนในการไม่ใช้สารเคมีทำเกษตร จนปัจจุบันสามารถส่งเสริมให้เกิดการทำเกษตรอินทรีย์ในชุมชนจนสำเร็จ ส่งผลให้ชุมชนได้รับรางวัลมากมาย และปัจจุบันชุมชนบึงกาสามได้รับคัดเลือกเป็นชุมชนต้นแบบ กฟผ. และเป็นหนึ่งในเก้าชุมชนที่ได้รับเลือกเป็นชุมชนนำร่อง ในโครงการโรงสีของพ่อ ซึ่งเป็นโครงการของ กฟผ.
  • ในปี ๒๕๔๔ สละพื้นที่ในบ้านของตนเพื่อสร้างเป็นศาลาประชาคมของหมู่บ้าน จนต่อมาพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในปัจจุบัน
  • เป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งชุมชนให้ความเคารพและนับถือ เนื่องจากมีความรู้และประสบการณ์ด้านเกษตรกรรม อีกทั้งในอดีตเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านชุมชนหมู่ ๗ บึงกาสาม เป็นเวลา ๑๕ ปี ที่ใส่ใจดูแลลูกบ้านให้ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข และเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับชาวบ้านในชุมชน โรงเรียน มหาวิทยาลัย และหน่วยงานราชการต่าง ๆ
  • เป็นผู้ที่พัฒนาผลผลิตการเกษตรที่เหลือจากการบริโภคในชุมชน เป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของดีประจำหมู่บ้านบึงกาสาม และมีการรวมกลุ่มสตรีกล้วยหยีสามรส ช่วยให้ชาวบ้านในชุมชนมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว
  • เป็นผู้ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของ กฟผ. กล่าวคือ เดิมชุมชนบึงกาสามเป็นพื้นที่สีแดง ซึ่ง กฟผ. ไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานได้ เนื่องจากชาวบ้านขาดความเข้าใจที่ถูกต้อง จึงได้ช่วยชี้แจงข้อเท็จจริงจนชาวบ้านเกิดความเข้าใจต่อ กฟผ. ทำให้ กฟผ. สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้ และยังช่วยแจ้งให้ชาวบ้านช่วยเป็นหูเป็นตาในการดูแลสายส่งไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. รวมทั้งเป็นผู้นำพาชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรมของ กฟผ. อยู่เสมอ

Skip to content