นางสาวสายหยุด ห้าวเจริญ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งหวาย หมู่ที่ ๕ หมู่บ้านโป่งหวาย ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

  • เป็นผู้ร่วมจัดทำโครงการบูรณาการสร้างชุมชนเข้มแข็ง เพื่อแก้ไขปัญหาการปลูกพืชเชิงเดี่ยวและใช้สารเคมีในการทำเกษตรของชุมชนรอบเขื่อนศรีนครินทร์ โดยขอให้ กฟผ. ช่วยสนับสนุนในการพาไปศึกษาดูงาน เพื่อนำความรู้มาพัฒนาและปรับใช้ในพื้นที่ สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารเขื่อนศรีนครินทร์ที่มีนโยบายให้ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนศรีนครินทร์ให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับโรงเรียนรอบเขื่อนเน้นความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา และเศรษฐกิจพอเพียง
  • นำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการพัฒนาโรงเรียนบ้านโป่งหวายให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อสร้างรายได้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่การบริหารจัดการขยะ การผลิตพลังงานทดแทน เช่น ก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ และการดูแลป่าต้นน้ำและปลูกป่า ซึ่งโครงการดังกล่าวทำให้เกิดครอบครัวที่เข้มแข็ง และเกิดเครือข่ายที่ช่วยเหลือกันในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน “วิสาหกิจชุมชนคนเหนือเขื่อนศรีฯ” มีสมาชิกมากกว่า ๑๐๐ คน มีกิจกรรมต่าง ๆ ที่สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน เช่น สถานีจำหน่ายน้ำมันชุมชน สหกรณ์ชุมชน และการแปรรูปวัตถุดิบในชุมชน
  • สนับสนุนการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำและปลูกป่า ทำให้แหล่งน้ำสมบูรณ์ ส่งผลต่อการผลิตไฟฟ้าของเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนท่าทุ่งนา
  • เป็นผู้ที่ช่วยประชาสัมพันธ์ภารกิจของ กฟผ. ให้กับชาวบ้านและผู้ที่มาศึกษาดูงาน สร้างเครือข่ายสมาชิกด้วยความต่อเนื่องและยั่งยืนในพื้นที่รอบเขื่อนศรีนครินทร์
Saiyood2

Skip to content